ЈАVNI KONKURS za odabir korisnika grant sheme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)“ za 2017.godinu”

Na osnovu tačke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 16/17) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja maleprivrede („Službene novine Federacije BiH“, br.: 50/13, 55/13 isp. i 86/13 ), Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta raspisuje

 

 ЈАVNI KONKURS

za odabir korisnika grant sheme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)“ za 2017.godinu”

 I. PREDMET KONKURSA

Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta (FMRPO) rаspisuје Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)“ kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapređenje znanja i vještina zaposlenih, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.

Kroz grant shemu pruža se podrška MSP, koji djeluju u prioritetnim oblastima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila,obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizovali: 1) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, 2) programe obuke radne snage i 3) unaprijedili pristup tržištu, odnosno promovisali proizvode na tržištima a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava grant sheme su privredna društva (d.o.o. i d.d.) shodno Zakonu o podsticanju razvoja male privrede, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje  godinu dana, imaju pozitivno poslovanje u 2016. godini, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijemena dan 31.3.2017, unutar područja Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10″) definisanih u Smjernicama za podnosioce prijava.

Korisnici podsticajnih grant sredstava od strane ovog Ministarstva iz 2016. godine ne mogu koristiti sredstva ove grant sheme u 2017. godini, kao ni oni subjekti male privrede koji nisu opravdali prethodno dobivena podsticajna sredstva FMRPO.

Korisnici koji koriste grant sredstva FMRPO po programima sa bankama, nemaju pravo učešća u javnom konkursu do izvršenja ugovora koji su zaključili sa bankama.

 III. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

Izbor korisnika sredstava grant sheme će se vršiti na osnovu namjene ulaganja sredstava; izvora-načina finansiranja; orijentiranosti izvozu MSP; povećanja zaposlenosti u MSP; broja zaposlenih u MSP; pripadnosti ciljnoj grupi; ravnomjernijeg regionalnog razvoja; dosadašnjih podsticaja od strane FMRPO a na osnovu obaveznih i dodatnih kriterija iz Smjernica za podnosioce prijava.

IV. VRIЈЕDNОST PОЈЕDINАČNIH PRОЈЕKАTА

Finansijski doprinos grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se MSP prijavljuje ne može biti viši od 65.000 KM. Sufinansiranje od strane MSP kojese prijavljuje za bespovratna sredstva iz grant sheme je minimalno 50% od ukupne vrijednosti projekta.

Ukupno trajanje projekta ne može prelaziti 8 (osam) mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora.

V. NAČIN PОDNОŠЕNJA PRIJAVA

Pоdnоsioci prijava priprеmајu svоје priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce prijava i prijavnim paketom, kојi su dоstupni nа internet strаnici FMRPO (http://www.fmrpo.gov.ba).

Popunjen obrazac projektnog prijedloga s pratećom dokumentacijom dostaviti u originalnom primjerku A4 formata i uvezano, te jedan elektronski primjerak snimljen na USB stiku.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak 5.5. 2017. godine, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se ne mogu dostaviti lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka se neće uzimati u obzir.


 

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta

Ulica Ante Starčevićab.b. (Hotel “ERO”)

88 000 Mostar

s naznakom:

Ne otvarati – po Javnom konkursu za odabir korisnika grant sheme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)

 

Na poleđini koverte obvezno navesti:

  • naziv subjekta;
  • adresu i kontakt telefon;
  • ovjeriti pečatom.

 

Projektni prijedlozi dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje.

VI. EVALUACIJA I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Evaluacija i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа će se vršiti u skladu s kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni u Smјеrnicаmа za podnosioce prijava.

Nakon obrade dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа FMRPO će objaviti rezultate Javnog konkursa u “Službenim novinama Federacije BiH” i na internet stranici FMRPO, a podnosioci prijava  se neće pojedinačno obavještavati.

VII. DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog konkursa se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom konkursa u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: grant2017@fmrpo.gov.ba.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantna i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici FMRPO: http://www.fmrpo.gov.ba.

FMRPO će organizovati informativne dane za sve zainteresovane MSP. Termini i lokacije održavanja informativnih dana bit će objavljeni na web stranici FMRPO: http://www.fmrpo.gov.ba.

 

 

 

54 thoughts on “ЈАVNI KONKURS za odabir korisnika grant sheme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)“ za 2017.godinu”

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!