Javni oglas o dodjeli novčane podrške za otvaranje radnih mjesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA MOSTAR

Na osnovu člana 12. Pravilnika o novčanoj podršci za otvaranje radnih mjesta („Službene novine HNK” broj: 9/14 i 8/15), te Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za pitanja boraca za provođenje Javnog oglasa dodjele novčane podrške za otvaranje radnih mjesta, broj: 01-l-02-2104/16 od 17.10.2016. godine i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli novčane podrške za otvaranje radnih mjesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona broj:12-01-02-2035/16-5 od 26.10.2016.godine, Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

O dodjeli novčane podrške za otvaranje radnih mjesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

I.

Predmet Javnog oglasa je dodjela sredstava za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja boraca HNK-a u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljadakonvertibilnihmaraka)

II.

(1) Sredstva su namjenska bespovratna koja se mogu odobriti za: osnivanje i registraciju zadruga, za stvaranje novog finalnog zadružnog proizvoda, nabavku mašina i/ili opreme.

(2) Sredstva se mogu odobriti i drugim pravnim licima koja su svojom dosadašnjom djelatnošću pokazala uspješnost i profitabilnost a ista su im potrebna s ciljem proširenja djelatnosti ili obima poslovanja radi zapošljavanja lica iz člana 2. Pravilnika o novčanoj podršci za otvaranje radnih mjesta („Službene novine HNK” broj: 9/14 i 8/15).

III.

Uslovi za dodjelu: pravo na novčanu pomoć pripadaju pravnim licima iz tačke II. ovog oglasa za refundiranje troškova osnivanja zadruge pod uslovima da:

a) su stekle svojstvo osnivača zadruge,

b) imaju stalno prebivalište na području Kantona,

c) su pravovremeno podnijela zahtjev za dodjelu sredstava,

d) imaju proizvod odobren od strane nadležnog organa,

e) imaju potrebu za nabavku mašina za rad.

(2) Uslovi iz prethodnog stava, tačke a), b) i c), trebaju biti kumulativno ispunjeni ukoliko se zahtjev podnosi za novčanu podršku za refundiranje troškova osnivanja zadruge.

(3) Uslovi iz stava 1. tačke b), c) i d), trebaju biti kumulativno ispunjeni ukoliko se zahtjev podnosi za novčanu podršku za stvaranje novog proizvoda.

(4) Uslovi iz stava 1. tačke b), c) i d), trebaju biti kumulativno ispunjeni ukoliko se zahtjev podnosi za novčanu podršku za kupovinu radne mašine ili kupovinu druge opreme.

IV.

Iznos sredstava koji se mogu odobriti za:

a) osnivanje zadruga najviše do……………………………………………..2000,00 KM.

b) stvaranje novog finalnog proizvoda najviše do……………………..6000,00 KM.

c) nabavku radne mašine ili opreme u visini 50% vrijednosti radne mašine najviše do 6000.00 KM.

V.

Prioritet za novčanu podršku osnivanju zadruga su:

a) bavljenje ekološkom proizvodnjom u poljoprivredi ili drugoj djelatnosti,

b) prerada hrane za ljude,

c) prerada hrane za stoku,

d) ostala proizvodnja ili prerada,

e) uslužne djelatnosti u obliku starih zanata,

VI.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava po ovom oglasu mogu podnijeti zadruge i druga pravna lica koja su svojom dosadašnjom djelatnošću pokazala uspješnost i profitabilnost a ista su im potrebna s ciljem proširenja djelatnosti ili obima poslovanja radi zapošljavanja osoba iz člana 2. Pravilnika o novčanoj podršci za otvaranje radnih mjesta.

(2) Podnosilac zahtjeva mora naznačiti namjenu za koju traži bespovratna sredstva.

(3) Uz zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava potrebno je priložiti:

a) rješenje o upisu, uvjerenje o izmirenim obavezama od Poreske uprave, uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima ukoliko je pravno lice u sistemu PDV-a, bilansa stanja i bilansa uspjeha(za prethodnu godinu), obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku), opis projekta.

b) popis osnivača s podacima o statusu pripadnosti boračkoj populaciji.

c) prijave prebivališta osnivača (CIPS).

VII.

(1) Prijave na Javni oglas sa potrebnim odgovarajućim dokumentima podnose se Ministarstvu za pitanja boraca HNK-a, ulica Krpića broj 3 88000 Mostar.

(2) Javni oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja.

(3) Zahtjevi koji ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti razmatrani.

(4) Jedinstveni obrazac Zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava iz oglasa može se preuzeti na Protokolu Ministarstva za pitanja boraca HNK ili na www.mbhnz-k.ba.

Broi: 12-01-02-2035/16-9

Mostar: 31.10.2016. godinejoglas1

joglas2

310 thoughts on “Javni oglas o dodjeli novčane podrške za otvaranje radnih mjesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!