NAJAVA: Sedma redovna sjednica Općinskog vijeća

Donosimo Vam najavu sedme redovne sjednice Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak (27.4.2017.godine) u prostorijama HE Rama, s početkom rada u 10.00 sati.

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  7. (sedmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 27.4.2017. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00 sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o uspostavi trezorskog načina poslovanja u Općini Prozor – Rama,
  3. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Prozor – Rama,
  4. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period januar – mart 2017.godine,
  5. Informacija o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Prozor-Rama za 2016.godinu,
  6. Informacija o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Ciciban“ Prozor-Rama za 2016.godini,
  7. Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u Općini Prozor – Rama za 2016.godinu,
  8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine,
  9. Pitanja i Inicijative vijećnika.

                   PREDSJEDNIK

                  Esad E. Dželilović

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!