NAJAVA: Osma redovna sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Donosimo Vam najavu osme redovne sjednice Općinskog vijeća, koja će se održati u utorak (30.5.2017.godine) u prostorijama HE Rama, s početkom rada u 9.00 sati.

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama    (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  8. (osmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.5.2017. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavi matičnih područja općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravnim taksama sa tarifom upravnih taksi u općiniProzor – Rama,
 1. Informacija o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama općine Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Rješenja o verifikaciji izbora u Savjete mjesnih zajednica (Prozor, Podbor, Ustirama, Lug, Gračac, Gmići, Ripci, Jaklići, Rumboci, Orašac, Gračanica, Šćipe, Uzdol),
 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ZU „Gradska ljekarna“ Prozor – Rama,
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 01.01. – 31.03.2017.godine,
 2. Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu,
 3. Davanje Saglasnosti na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2017.godinu,
 4. Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih i nekategorizovanih cesta na području općine Prozor – Rama, sezona 2016/2017 godina,
 1. Informacija Općinske Službe o Izvještaju o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu,
 2. Informacija Općinske Službe o Izvještaju o radu JP „Radio – Rama“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu,
 3. Informacija Općinske Službe o Izvještaju o radu „Agencije za lokalni razvoj“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu,
 1. Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja Rama, Prozor – Rama za 2016.godinu,
 1. Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju JU Kulturno športski/sportski centar, Prozor – Rama za 2016.godinu,
 1. Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju JU „Narodna knjižnica Rama“ za 2016.godinu,
 2. Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za osobe s posebnim potrebama     Prozor – Rama“  za 2016.godinu,
 1. Informacija o stanju javne rasvjete na području općine Prozor – Rama,
 2. Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Prozor – Rama,
 3. Inforamcija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama,
 4. Pitanja i Inicijative vijećnika.

                                                                                                                                   PREDSJEDNIK

                     Esad E. Dželilović

 

363 thoughts on “NAJAVA: Osma redovna sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!