JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji na prostoru općine Prozor za 2017. g. | Prozorski Krug 767

JAVNI POZIV
ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA  ZA PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PROSTORU OPĆINE PROZOR ZA 2017. GODINU

     1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Na osnovu Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-46/17, raspisuje se javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji na prostoru općine Prozor za 2017. godinu.

     2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, preduzeća, zadruge i obrti) sa prostora općine Prozor i koji ostvaruju poljoprivrednu               proizvodnju na prostoru Općine.

     3. SREDSTVA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
Sredstva za podršku poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na prostoru općine Prozor koji ispune opšte i posebne uslove i to za:

 1. a)      Animalna proizvodnja
  Podrška proizvodnji kravljeg mlijeka, 0,20 KM po litri;
  2.      Subvencija veterinarskih usluga – analiza krvi mliječnih krava i steonih junica, 35 KM po grlu.b)      Biljnja proizvodnja
  1.      Proizvodnja Ramskog bijelog luka – češnjaka, 150 KM po dulumu.
  2.      Voćarska proizvodnja – podizanje novih nasada visokostablašica auhtotonih ili drugih sorti, 200 KM po dulumu.
  3.      Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM po dulumu

  c)      Subvencija kamate na kredite za razvoj poljoprivrede;

  Sredstva za subvencioniranje kamate po poslovnom planu odobravat će se za investicijske kredite na način:
  –  za fizičke osobe i obiteljska gospodarstva  maksimalna  osnovica: kredit do 20.000 KM
  –  za mala i srednja preduzeća, zadruge maksimalna osnovica: kredit do 30.000 KM
  –  kamatna stopa do 8% i  troškove  grace perioda
  –  period trajanja kredita do 5 godina uz mogući grace period do 12 mjeseci

  d)      Ostale podrške razvoja poljoprivrede;
  –          Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge;
  –          Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“;
  –          Organizovanje edukacija, radionica, stručnih predavanja;
  –          Posjeta drugim sajmovima i studijska putovanja;
  –          Podrška posebnim projektima- pojedinačnim i udruženih poljoprivrednika;
  –          Suzbijanje zaraznih bolesti životinja i bolesti u voćarstvu;
  –          Podrška razvoju bobičastog voća.

 

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizovat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog ; poljoprivrednih udruženja i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.

    4. USLOVI ZA UČESTVOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za učestvovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresovani proizvođači trebaju ispunjavati opšte i posebne uslove. Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac – poslovni plan, potrebno je dostaviti:
Opšti uslovi ;

 1. Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, rješenje za rad za obrt, uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte)
  b)  Dokaz da je sjedište, odnosno prebivalište na prostoru Općine Prozor. (dokazuje se kopijom registracije ili ovjerenom kopijom osobne iskaznice za porodična gazdinstva)
  c) Da ostvaruje  proizvodnju na prostoru Općine Prozor (utvrđuje se obilaskom terena i dostavljenim dokazima o korištenju zemljišta ili objekata)
  d) Da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za animalnu proizvodnju i subvenciju kamate),
  e) Klijent je obavezan dostaviti dokaz o korištenju zemljišta za biljnju i ratarsku proizvodnju :
  – Zemljišno knjižni izvadak (u daljnjem tekstu: ZK)  ili posjedovni list na ime vlasnika zemljišta;
  – Klijent koji nije vlasnik zemljišta i koristi tuđe zemljište kao dokaz o korištenju istog dostavlja: ZK ili posjedovni list sa pravno valjanim ugovorom (o kupoprodaji, zakupu, poklonu, koncesiji, korištenju) ili pravosnažno rješenje o nasljeđivanju. Za zemljište koje se koristi u sklopu porodice (zajedničko domaćinstvo) dostavlja se izjava o davanju zemljišta na korištenje.

Klijent pored opštih uslova obavezan je ispuniti i posebne uslove; 

a)      Animalna proizvodnja

1.Podrška proizvodnji kravljeg mlijeka:
Sredstva za podršku proizvodnji kravljeg mlijeka dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na prostoru općine Prozor koji ispune uslove za federalni podsticaj koji je u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podsticaj proizvodnji. Proizvedeno mlijeko prerađivačima – otkupljivačima isporuče za četvrti kvartal 2016. godinu i za 2017. godinu.
a)      Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem – prerađivačem mlijeka.
b)     Raster dnevnog – mjesečnog otkupa mlijeka
c)      Preslik/kopija obrasca obračuna novčane podrške  za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni podsticaj)
d)      Ovjerena kopija obavijesti – odluke nadležnog kantonalnog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za podsticaj proizvodnji kravljeg mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu.
e) Raster dnevnog – mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu ( klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu)
Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje podsticaja proizvodnji kravljeg mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u zavisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog podsticaja koji je u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podsticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija; raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane podrške i obavijesti nadležnog kantonalnog ministarstva o prihvaćanju podsticaja.

 1. Subvencija veterinarskih usluga – analiza krvi mliječnih krava i steonih junica;

Realizovat će se preko registrovanih Veterinarskih stanica sa prostora Općine Prozor. Kriteriji će biti definisani sporazumom sa Veterinarskim stanicama, korisnici će navedeni podsticaj koristiti izravno preko  Veterinarskih stanica u pogledu umanjena računa završenih usluga za 35 KM, koji sufinansira Općina. Rok ostvarivanja kroz cijelu 2017. godinu.

 1. b)      Biljnja proizvodnja      Proizvodnja Ramskog bijelog luka – češnjaka;

– Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka – češnjaka.
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje podsticaja proizvodnji bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 20.6.2017. godine.

Nadležna služba na osnovu podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

 1. Voćarska proizvodnja – podizanje novih nasada visokostablašica auhtotonih ili drugih sorti;

– Podigne nasad (jesenska sadnja 2016, proljetna sadnja 2017)  na površini najmanje 1,0 dn, autohtonih ili drugih sorti voća.
– Zasadi minimalno 50 sadnica po dulumu
– Pridržava se agrotehničkih mjera za intezivnu i poluintezivnu proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje podsticaja, jesenska sadnja 2016 i proljetna sadnja 2017 do 20.6.2017. godine.

Nadležna služba na osnovu podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

 1. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)

 Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju ( jesenska sjetva 2016 i proljetna sjetva 2017) i zasije na površini najmanje 2,0 dn,
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje podsticaja do 20.6.2017. godine.

Nadležna služba na osnovu podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

 1. c) Subvencija kamate na kredite za razvoj poljoprivrede

Proizvođači koji ostvaruju poljoprivrednu  proizvodnju ili se planira baviti proizvodnjom a planiraju svoj poslovni plan realizovati kroz podizanje kreditnih sredstava za izgradnju, sanaciju i proširenje objekata ili neka druga ulaganja u poljoprivredi, nabavku radnih strojeva, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada ili druga ulaganja. Sva ulaganja potrebno je obrazložiti u prijavnom obrazacu – poslovno planu koji se dostavlja za učestvovanje na javnom pozivu. Komisija za realizaciju javnog poziva po ovoj stavci će primljene zahtjeve razmatrati i utvrditi potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, te ocijeniti da li se po podnešenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje nadležnoj općinskoj službi koja donosi odluku o odobravanju ili odbijanju aplikacije odnosno poslovnog plana o čemu obavještava aplikanta o rezultatima. Odlukom o odobravanju poslovnog plana i subvencije kamate, aplikant stiče pravo subvencije kamate na način periodičnih uplata utvrđenog iznosa subvencije na svoj račun.
Dostaviti;
-Prijavu na prijavnom obrascu sa kratkim „Poslovnim planom“,
– Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj poljoprivrede zaključen u 2017. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)
– Zapisnik o izvršenom očevidu stvarnog stanja kod podnosioca zahtjeva od strane komisije

 

Komisija zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku saglasnost, građevinsku dozvolu, troškovnik radova, račune ili ugovor o kupnji i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane komisije).
Sa aplikantom će se nakon odobravanja subvencije i kompletiranja dokumentacije iz ovog Javnog poziva, potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obaveza. Rok ostvarivanja kroz cijelu 2017  godinu.

       5. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :
Nadležna općinska služba po službenoj dužnosti pribavlja i prilaže u zahtjev (za animalnu proizvodnju i subvenciju kamate):
– Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata,

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom; Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za podršku poljoprivrednoj proizvodni za 2017. godinu, ili direktno na protokol Općine.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti orginal ili ovjerena kopija.
Zaposleni u nadležnoj Službi za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije, sektor poljoprivrede, će pregledat zahtjeve, utvrditi potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije. Potpune zahtjeve u propisanom roku obići na licu mjesta i sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i utvrditi površinu zasada. Predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva nadležnoj općinskoj službi i sačiniti obračunsku listu , koja donosi odluku o odobravanju ili odbijanju aplikacije o čemu se isti obavještava.
Potrebni  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije Općine Prozor, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 8-16 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

Načelnik
dr. Jozo Ivančević

 

277 thoughts on “JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji na prostoru općine Prozor za 2017. g. | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!