JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor | Prozorski Krug 767

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine HNK”, broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Prozor, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor 2 /487

 

  • Stručni saradnik za poslove trezora i računovodstvo – Služba za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: prima i sortira finansijsku dokumentaciju za kontiranje; priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za uvođenje trezorskog poslovanja i obavlja poslove u sistemu trezora; kontira realizovane dokumente – dnevne izvode transakcijskih računa, blagajničke dnevnike i obračune; vrši kontrolu, prati, te usuglašava realizaciju utroška tekućih izdataka i grantova; vrši računsku obradu, kontira i knjiži finansijske dokumente; vrši usuglašavanje finansijskih kartica; prati stanje i utrošak sredstava, prati izvršenje finansijskih planova korisnika budžeta, te analizu kartica; vodi glavnu knjigu, vrši usklađenje glavne s pomoćnim knjigama; učestvuje u izradi i pripremi nacrta i prijedloga budžeta, te rebalansa budžeta iz nadležnosti službe; obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda; prati namjensko trošenje budžetskih sredstava od korisnika; učestvuje u izradi nacrta prijedloga odluka i drugih općih akata i propisa iz djelokruga radnog mjesta; učestvuje u izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih obračuna; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne izvještaje o radu; prati propise iz djelokruga svoga rada; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); odgovara za primjenu propisa iz računovodstva, te pravovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu šefa Odsjeka i rukovodioca Službe.

 

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor, i to:

  • VSS, VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke;
  • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme;
  • poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine)

2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjerak potvrde/uvjerenja nalazi se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:

– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa

– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

4. dokaz o poznavanju rada na računaru

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opšteg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita opšteg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu F BIH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton Ante Starčevića bb

88 000 Mostar

sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u  Općini Prozor

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tablii  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNK.

 

KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 20.7.2017. g.

311 thoughts on “JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!