JAVNI OGLAS o prodaji službenog motornog vozila | Prozorski Krug 767

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Prozor o prodaji putničkog motornog vozila broj: 01-06-1069/17 od 30.5.2017. godine Općinski načelnik,   o  b  j  a  v  l  j  u  j  e

J A V N I    O G L A S
O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

 

I

Predmet prodaje je službeno motorno vozilo, vlasništvo općine Prozor i to:
VW PASSAT 2.0,
–          registarska oznaka: 188-T-760
–          godina proizvodnje: 2009.
–          vrsta motora: benzin
–          broj motora: BVX011177
–          broj šasije: WVW 2223CZ9PO67799
–          snaga motora u KW: 110
–          boja: crna metalik
–          prva registracija: 23.3.2009. godine sa

Početnom cijenom od 9600,00 KM.

II

Prodaja službenog motornog vozila iz tačke 1. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom punuđaču koji ponudi najveću cijenu za vozilo.

III

Pravo učestvovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozitu vrijednosti od 500 (petsto) KM na račun: 3382102200070547 općine Prozor.
Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuđačima, osim ponuđača koji je proglašen najpovoljnijim.
Najpovoljnijem ponuđaču depozit se vraća nakon uplate ukupno ponuđenog iznosa iz tačke VI oglasa.

IV

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za prodaju službenog vozila sa dokazom o izvršenoj uplati depozita zaprimljene poštom ili lično na protokolu Općine Prozor primaju se do 18.7.2017. godine do 9:45 sati na adresu: Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor.

Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje.
Javno otvaranje ponuda uz prisutnost zainteresovanih ponuđača održat će se 18.7.2017. godine u 10:00 sati u zgradi Općine Prozor, Kralja Tomislava bb.

Otvaranju ponuda, mogu nazočiti fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za učestvovanje u postupku licitacije.

V

Pismena ponuda sadrži slijedeće:
–          podaci za fizičku osobu: (ime i prezime, ime jednog roditelja, broj lične karte ili putovnice, adresa i broj tel.),
–          podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i broj OI ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj tel.,
–          iznos ponude izražene u KM,
–          dokaz o uplati depozita – primjerak uplatnice,
–          ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđača ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz tačke 1. ovog oglasa.

VI

Službeno vozilo iz tačke I. ovog oglasa može se pogledati u periodu od 12.7. do 14.7.2017. godine u vremenu od1 0:00 do 13:00 sati, na parkingu Općine Prozor, ulica Kralja Tomislava bb, kontakt osoba: Gabrijel Malekinušić broj tel. 063/352-796.

VII

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije.
Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
Ako se pojave dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuđači ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijamnog štambilja službe protokola.
Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatuje da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuđaču.

VIII

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana proglašenja pobjednika licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora na broj računa: 3382102200070547, u svrhu kupovina vozila, kod UniCredit banka, a što se dokazuje bankarskim izvodom.

Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatovati.

Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.

Sve poreske i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenjem ugovora u roku iz stava 1. ovog člana, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i isti se smatra javnim prihodom a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje službenog vozila.

IX

Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli i službenoj web stranici Općine Prozor.

N A Č E L N I K
                                                                                                                                                                                                    dr. Jozo Ivančević

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!