NAJAVA: Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 11. (jedanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 30.10.2017. godine (ponedjeljak) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,

3. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga,

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o platama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor – Rama,

6. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova radne grupe koja vrši ovlasti Skupštine preduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama,

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 1.1. – 30.9.2017.godine,

8. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period april – septembar 2017.godine,

9. Informacija o realizaciji Programa podsticaja za zapošljavanje,

10.Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama,

11.Informacija o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor – Rama,

12.Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor – Rama,

13.Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih događanja u općini Prozor – Rama u 2016.godini,

14.Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u školskoj 2016/2017 godini,

15.Pitanja i Inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

416 thoughts on “NAJAVA: Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!