Nacrt Budžeta općine Prozor za 2018. godinu | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 19. Statuta općine Prozor -Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj:3/01), Općinsko Vijeće Prozor na sjednici održanoj dana ­­­­­­­­­­21.11.2017.godine,  d o n o s i

 

 Z A K L J U Č A K

 

  1. Prihvata se Nacrt Budžeta općine Prozor za 2018. godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Budžeta. Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Budžeta provest će se javna rasprava 5.12.2017.god. (utorak) u 10,00 sati u prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo učestvovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresovane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor. Nacrt Budžeta bit će objavljen na web stranici općine Prozor.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.

 

PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović
PRILOŽENI DOKUMENT:

403 thoughts on “Nacrt Budžeta općine Prozor za 2018. godinu | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!