NAJAVA: Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor (“Službeni glasnik općine Prozor”, broj: 2/17),  s a z i v a m  14. (četrnaestusjednicu Općinskog vijeća Prozor,  koja će se održati dana 30.1.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00  sati

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

  1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Prozor;
  2. Program rada Općinskog vijeća Prozor za 2018. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visnini naknade;
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na prostoru općine Prozor za 2017. godine;
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obliku i sadržaju pečata Mjesnih zajednica općine Prozor;
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2018. godinu;
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Skupštine (7) JP „Radio Rama“ d.o.o. Prozor – Rama;
  8. Davanje Saglasnosti o usklađenosti dodijele koncesije za izgradnju elektroenergetskog objeka fotonaponske elektrane „Solar – Rama“ sa prostorno planskom dokumentacijom i ekonomskim interesom;
  9. Informacija o stipendiranju studenata za akademsku 2016/2017. godinu;
  10. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                      Esad E. Dželilović

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!