RASPISAN JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA PO PROGRAMU POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NAŠE OPĆINE

U cilju zapošljavanja i samozapošljavanja ljudi na području naše općine objavljen je Javni poziv 28. maja 2019. godine:

J A V N I   P O Z I V

 za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje u našoj općini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz sredstava za poticanje zapošljavanja na području naše općine  za 2019. godinu.

Grantovi – nepovratna sredstva će se po utvrđenim kriterijima i po prihvaćenim programima dodjeljivati preduzetnicima isključivo za povećanje broja zaposlenih u oblastima definisanim u poglavlju „Korisnici“. Visina sredstava usklađuje se sa brojem novozaposlenih radnika i rokom u kojem je Korisnik obvezan zadržati ugovorenu zaposlenost, a može se korigovati očekivanim utjecajem na indirektnu zaposlenost na području općine naše općine do 20%.

Poticaj za zapošljavanje odobravati će se za mala ulaganja (investitori nemaju potrebu za dokazivanjem većih ulaganja) i za veća ulaganja koja planiraju investitori, za najmanje 3 (tri) novozaposlena radnika po slijedećim elementima:

1.1. Mala ulaganja – Poticanje novog zapošljavanja kod Korisnika koji nemaju potrebu za većim ulaganjima, primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

Broj zaposlenih

Minimalni broj novozaposlenih radnika: 3 (tri)

Visina grant sredstava po 1 novozaposlenom Minimalni rok ugovaranja rada novozaposlenih – godina
3 – 10 3.500,00 1
11 – 20 4.000,00 2
21- 40 4.500,00 3
Preko 40 5.000,00 4

1.2. Veća ulaganja – Poticanje novog zapošljavanja kod Korisnika koji u svoj Projekt ulažu veća sredstva, primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

Ukupna ulaganja po jednom novozaposlenom radniku  KM

Minimalni broj novozaposlenih radnika: 3 (tri)

Grant sredstva po jednom novozaposlenom KM Minimalni rok ugovaranja rada novozaposlenih – godina
35.000,00 4.000,00 3
50.000,00 5.000,00 4
65.000,00 6.000,00 5
80.000,00 7.000,00 6
95.000,00 8.000,00 7
110.000,00 9.000,00 8
125.000,00 10.000,00 8

Poslovni planovi investitora koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika bit će predmetom posebne obrade i ugovaranja, uz prethodnu saglasnost Općinskog vijeća.

Korisnici sredstava, djelatnosti prihvatljive za poticanje:

Korisnici sredstava mogu biti  fizičke i pravne osobe – obrti, mala i srednja preduzeća koja ostvaruju povećanje zaposlenih na poslovima proizvodnje i prerade, na području naše općine. Aplikanti trebaju ispunjavati sve zakonom predviđene uslove za djelatnost po kojoj traže poticaj za zapošljavanje.

Djelatnosti koje su prihvatljive za poticanje su slijedeće (Klasifikacija djelatnosti BiH 2010):

 • Oblast 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda,
 • Razred 11.07 – Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda
 • Oblast 13 – Proizvodnja tekstila,
 • Oblast 14 – Proizvodnja odjeće,
 • Oblast 15 – Proizvodnja kože i srodnih proizvoda,
 • Oblast 16 – Prerada drva i proizvoda od drva i pluta; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, osim razreda 16.10. Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe),
 • Oblast 17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira,
 • Oblast 20 – Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda,
 • Oblast 22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,
 • Oblast 23 – Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda,
 • Oblast 24 – Proizvodnja baznih metala,
 • Oblast 25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašine i opreme,
 • Oblast 26 – Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda,
 • Oblast 27 – Proizvodnja električne opreme,
 • Oblast 28 – Proizvodnja mašina i uređaja,
 • Oblast 29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,
 • Oblast 30 – Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava,
 • Oblast 31 – Proizvodnja namještaja,
 • Oblast 32 – Ostala prerađivačka industrija,

Ostale oblasti i razredi djelatnosti, ukoliko Komisija za provođenje  Javnog poziva utvrdi da isti predstavljaju proizvodnu djelatnost kojom se povećava broj zaposlenih radnika.

Komisija ima pravo ne predložiti djelatnosti koje predstavljaju proizvodnju vezanu za iskorištavanje prirodnih resursa: vode, drveta, ruda i mineralnih sirovina i sl.

Komisija može predložiti a Načelnik odobriti i manji broj programa koji rezultiraju novim zapošljavanjem i u slučaju da oni odstupaju od prethodno iskazanih kriterija, pa i za manji broj novozaposlenih od 3 (tri), uz posebno obrazloženje.

Visina sredstava, dinamika isplate sredstava

Visina sredstava za poticanje zapošljavanja u 2019. godini utvrđuje se u iznosu sredstava predviđenih Budžetom naše općine za 2019. godinu na poziciji 614539 – Poticaj za zapošljavanje.

Dinamika isplata sredstava Korisnicima bit će u skladu budžetskim mogućnostima, mišljenjima komisije za odabir i praćenje realizacije projekata Korisnika, kao i u skladu potrebama Korisnika.

Napomene, potrebni dokumenti

Prijavu uraditi sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji zavisno o pojedinom projektu. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Uz prijavu se dostavlja Poslovni plan koji uključuje: plan prihoda i rashoda, plan financiranja po izvorima i namjeni sredstava

Lista priloga koja se zahtijeva od podnositelja prijava nalazi se u tabeli kako slijedi:

Potrebni prilozi:

a)     Akutelni izvod iz Sudskog rješenja o registraciji ili Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog tijela,

b)     Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj

c)      Uvjerenje o izmirenim direktnim poreznim obavezama od porezne uprave

d)     Uvjerenje o nekažnjavanju  po osnovu privrednog kriminala fizičke ili odgovorne osobe (MUP)

e)      Kopija lične karte fizičke ili odgovorne osobe

f)       Uvjerenje o izmirenim obvezama  po osnovu PDV-a ili izjava da nije u sustavu PDV-a

g)     Pregled registrovanih osiguranika za period 01.01.2018. do perioda zahtjeva (Porezna uprava)

h)     Set finansijskih izvještaja za 2018. g (bilans uspjeha, bilans stanja, posebni podaci, anex statističkog izvjštaja).

Broj prihvaćenih prijava, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje podnosiocu prijave, zavisit će isključivo o  kvaliteti poslovnog plana, kao i o visini raspoloživih sredstava.

Komisija će za svaki zahtjev procijeniti potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, ocijeniti da li se po podnesenom programu osigurava stvarno povećano zapošljavanje po Programu, te predložiti prihvaćanje zahtjeva u cijelosti, prihvaćanje zahtjeva za manji broj novozaposlenih u odnosu na traženi, ili odbacivanje zahtjeva za poticaj u cijelosti.

Sa poslodavcima se nakon odobravanja poticaja potpisuje Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obveza. Potrebna dokumentacija za apliciranje na Javnom poziv može se  preuzeti u prostorijama naše općine, ulica Kralja Tomislava bb radnim danom u vremenu od 08-16 sati ili elektronskim putem na web stranici općine.. Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučenom poštom ili lično u zatvorenim kovertama na adresu: Općina Prozor-Rama, K. Tomislava bb.

Komisija za izvršenje Javnog poziva će zaprimljene prijave razmatrati periodično i donositi odgovarajuće odluke i prijedloge. Ukoliko prije 31. 12. 2019. budu raspoređena predviđena sredstva, Komisija može prekinuti zaprimanje prijava.

Rok za dostavu prijava: od dana objave do 31. 12. 2019. godine.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-912, ili  u vremenu od 10 – 14 sati.

306 thoughts on “RASPISAN JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA PO PROGRAMU POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NAŠE OPĆINE

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!