FMROiIZB: JAVNI POZIV za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju realizacije programa pomoći održivog povratka „izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020 i 2021 godine” broj: 03-36-2-333/19 od 01.11.2019. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka u 2020. i 2021. godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021 godine”

1. Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava/zahtjeva,aplikacija/projekata radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini, za sljedeće programe:

 1. putne infrastrukture; (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.)
 2. komunalne infrastrukture; (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.)
 3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; (vjerski objekti, memorijalni kompleksi i spomen obilježja, mrtvačnice-gasulhane, groblja-mezarja, prateći objekti, itd.)
 4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; (predškolski objekti, školski objekti, dječija igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.)
 5. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu; (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.)
 6.  zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti i zajednički projekti sa vladinim i nevladinim organizacijama (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između entiteta, pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija).

2. Opći ciljevi Javnog poziva

Opći cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj da doprinesu održivom povratku i razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja lokalne infrastrukture, kvaliteta života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog razvoja svih krajeva Bosne i Hercegovine.

3. Pravo učešća

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti: Organi vlasti, jedinice lokalne samouprave (Opština/Općina/Grad), mjesne zajednice, institucije i vjerske zajednice, te udruženja/organizacije/asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost. Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju, projekti kojima će ciljana grupa-povratnici imati direktnu korist. Projekat treba da dolazi iz povratničke sredine, te direktno doprinosi boljem kvalitetu života povratnika.

4. Finansijska sredstva

 • Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekta od strane ministarstva iznosi 300.000,00 KM.
 • Maksimalna vrijednost finansiranja po svim projektima za područje jedne Općine/opštine/Grada iznosi 2.000.000,00 KM na godišnjem nivou.
 • Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekata od strane ministarstva je 100.000,00 KM ako je projekat apliciran od strane Udruženja/Organizacije/Asocijacije, odnosno 50.000,00 KM ako se sredstva direktno doznačavaju na račun Udruženja/Organizacije/Asocijacije.
 • izuzetno, u slučaju opravdane potrebe moguća su odobravanja i drugih iznosa.

5. Broj prijavljenih zahtjeva

 •  Jedan podnosioc zahtjeva može dostaviti više od jednog zahtjeva u okviru ovog Javnog poziva, u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i dokumentacija uz svaku od njih.
 • Za svaki projekat se podnosi posebno aplikacija.
 • Maksimalni broj aplikacija za području jedne Opštine/Općine/Grada koji će biti prihvaćeni i objavljeni na Konačnoj Rang listi potencijalnih projekata iznosi:

              – 20 zahtjeva sa najviše bodova za projekte iz grupe 1-programa pomoći,

              – 5 zahtjeva sa najviše bodova za projekte iz grupe 2-5 programa pomoći,

              – 10 zahtjeva za grupu 6 programa pomoći .

Ostali projekti će biti na Preliminarnoj Rang listi projektnih prijedloga sa mogućnosti napredovanja na listi u skladu sa aktuelnim i promjenjenim stanjem zahtjeva

6. Opći kriteriji

Prijava na javni poziv obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:

 • čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56. Sarajevo;
 • ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udruženja/ organizacije/asocijacije i sl.);
 • ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/asocijacije i sl.).
 • preporuka realizaciji projekta Ako prijavu podnose mjesne zajednice, udruženja/organizacije/ asocijacije i sl. potrebna je preporuka od strane lokalne zajednice (Opštine/Općine/Grada). Uz svaku aplikaciju organa vjerskih zajednica, potrebna je preporuka od višeg nivoa vjerske zajednice.
 • Kopiju predračuna koji tačno odgovara vrijednosti zahtjeva

7. Posebni kriteriji

 1. Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti vrednovanje aplikacija: Izjava o sufinansiranju sa dokazima Sufinansiranje pojedinačnih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta; Bodovat će se samo finansijska učešća u sufinansiranju uz potrebne dokaze. Nefinansijski doprinos se neće uzeti u obzir kao kompenzacija navedenog iznosa sufinansiranja kojeg treba osigurati podnosilac zahtjeva. Dokazi koji se priznaju: Izjava Opštine/Općine/Grada, budžet Opštine/Općine/Grada sa naznakom projekta, okvirni budžet Opštine/Općine/Grada sa naznakom projekta. Dokazi za ostale podnosioce zahtjeva su Izjava o spremnosti sufinansiranja projekta sa obaveznim prilogom: -Izvod iz banke sa dokazom u visini sredstava za sufinansiranje projekta -ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta: Potpisani ugovori/memorandumi/sporazumi o saradnji sa partnerima koji učestvuju u realizaciji projekta, pismo podrške ili Odluka o dodjeli sredstava i sl., kao dokaz o obezbjeđenju sredstava iz drugih izvora Navedeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije. Izjava mora biti ovjerena i potpisana i u formi koju je propisalo Ministarstvo. Ista se moze preuzeti na web stranici Ministarstva.
 2. projektno tehnička dokumentacija: građevinska dozvola, urbanistička saglasnost i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa (navesti najviši nivo dokumentacije koju podnosilac zahtjeva posjeduje te dostaviti kopije); Nije potrebno dostavljati cjelokupne projekte, potrebno je iskopirati Naslovnu stranicu, i konkretni predračun radova koji odgovara vrijednosti zahtjeva, može se dostaviti projekat u elektronskom obliku.
 3. izjava/potvrda o broju povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti.
 4. Zrelost projekta – očekivani rezultati realizacije projekta i procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji i sadržajniji život povratnika u mjestu povratka. Navedeni podaci (očekivani rezultati) mogu se dostaviti u posebnoj izjavi, ili će se vrednovati na osnovu izjava iz posebnih kriterija (redni broj 1 i 3) ili iz podataka sadrzanih u projektnoj dokumentaciji, idejnom i glavnom projektu. U slučaju da se dostavi posebna izjava, ista treba biti ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe. Zrelost projekta: projekat će po završetku projektnih aktivnosti biti u funkciji; radovi na projektu su u toku; proveden postupak nabavke i sklopljen ugovor s izvođačem radova; postupak nabavke u pripremi (pripremljena tehnička dokumentacija i dokumentacija za provođenje postupka nabavke); projektno-tehnička dokumentacija u pripremi. Fotodokumentacija postojećeg stanja objekta (najmanje tri karakteristične fotografije)

Napomena: Obrasci Izjave pod 1., i 3. trebaju biti popunjene i ovjerene te predstavljaju sastavni dio obrasca za prijavu na javni poziv, od strane odgovorne osobe.

8. Način izbora projekata

Izbor projektnih prijedloga i podnosilaca zahtjeva, tj. potencijalnih korisnika po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Komisije će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor potencijalnih korisnika za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini za 2020 i 2021 godinu“, koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.

9. Objavljivanje rang listi potencijalnih korisnika pomoći

Preliminarne, a nakon žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, a obavijest o donošenju Odluke i u dnevnom listu u kojem je objavljen ovaj javni poziv.

10. Dostavljanje prijava na javni poziv

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i Prijedloga projekta/programa, označuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja. Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Prijavnog obrasca, uz uvid u priloženu dokumentaciju.

Obrazac prijave na javni poziv zajedno sa obrascima izjava su dostupni na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se mogu preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56. Sarajevo.

Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši preporučeno poštom na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava na Javni poziv iz programa održivog povratka „izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine za 2020 i 2021 godinu“ (Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona) Javni oglas ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/215-084, kontakt osobe Adis Kirlić i Amra Tabaković, i na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba 11.

Napomena: Prijave/molbe/zahtjevi/projekti potencijalnih korisnika sa područja Federacije BiH i Republike Srpske koji se nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći proisteklih iz svih prethodnog Javnog poziva iz programa održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine za 2018. i 2019.g. se neće nastaviti rješavati nakon objavljivanja konačnih rang listi po ovom Javnom pozivu, odnosno sve navedene prijave/molbe/zahtjevi/projekti će se smatrati nevažećim.

DOKUMENTI:

Tekst Javnog poziva

286 thoughts on “FMROiIZB: JAVNI POZIV za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!