Najava – 38. sjednica Općinskog vijeća sazvana za 30.6.2020. godine

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  38. (tridesetosmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  30.6.2020. godine (utorak)  u Kino-dvorani u Prozoru sa početkom rada  u 10,00  sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 1. Izvod  iz  zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju prednacrta Izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Prozor za vremenski period 2015 – 2020 godinu,
 3. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu finansiranja i uređenja fasada stambenih objekata u Prozoru,
 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja Općinskog javnog pravobranioca Prozor – Rama,
 5. Izvještaj o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red za 2019 godinu,
 6. Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih i nekategorizovanih cesta na području općine Prozor – Rama sezona 2019/2020 godina,
 7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja „Rama“ Prozor za 2019. godinu,
 8. Javne ustanove Centar za socijalni rad Prozor – Rama za 2019. godinu,
 9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Narodna knjižnica Rama“, Prozor – Rama za 2019.godinu,
 10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor za 2019.godinu,
 11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  Kulturno športski/sportski centar Prozor/Rama za 2019.godinu,
 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  Centar za osobe s posebnim potrebama općine Prozor – Rama za 2019.godinu,
 13. Informacija o Izvještaju o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. za 2019.godinu,
 14. Informacija o Izvještaju o radu Javnog preduzeća „Radio – Rama“ d.o.o. za 2019.godinu,
 15. Informacija o Izvještaju o radu „Agencije za lokalni razvoj“d.o.o. Prozor-Rama za 2019.godinu,
 16. Informacija o Izvještaju o radu Javnog preduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o. za 2019.godinu,
 17. Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor – Rama,
 18. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama,
 19. Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljenih izvora (male hidrocentrale, sunčeva energija, energija vjetra) na području općine Prozor – Rama,
 20. Pitanja i inicijative vijećnika.

                                                                              PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!