JAVNI OGLAS za prijem čistačice za rad u Općini | Prozorski Krug 767

Dnevni list, 20.04.2017.

Na osnovu člana. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje

J A V N I    O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor-Rama

  1. Čistačica – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Čisti prostorije zgrade Općine, kancelarija, hodnika, stubišta, nus prostorija i staklenih površina. U pripadajućim prostorijama čisti drveni namještaj, stolove, stolice, vitrine, ormare, računare i drugu tehničku opremu, vrata i prozore, etisone i druge podne površine, sarađuje s nabavljačem po pitanju nabavke, odgovara za uredno i ažurno obavljanje radnih zadataka, obavlja i druge poslove koje mu naloži šef Odjela i pomoćnik Načelnika općine.

USLOVI:

Pored općih uslova predviđenih članom. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  • NSS – osnovna škola

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • Diploma o vrsti i stepenu školske spreme;
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca);
  • Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH;
  • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članom. IX 1. Ustava BiH.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:

OPĆINA PROZOR – RAMA

Kralja Tomislava bb

88 440  P r o z o r

Sa naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme – NE OTVARATI“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je preuzet iz drugih izvora oglašavanja.

Konkurs je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNK.

Mostar, 20.4.2017.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!