Konkurs za izradu idejnog rješenja spomen obilježja pod nazivom „Tvrtkov biljeg“ | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14) i člana 41. Statuta općine Prozor (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), a postupajući po prijedlogu Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor, Općinski načelnik r a s p i s u j e

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
SPOMEN OBILJEŽJA POD NAZIVOM “TVRTKOV BILJEG

I OPŠTI USLOVI KONKURSA

Investitor i raspisivač konkursa: Općina Prozor, Ulica Kralja Tomislava b.b. Prozor, koju zastupa općinski načelnik Jozo Ivančević, dr.
Organizator i provodilac konkursa: Općina Prozor, Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor.
Osoba/-e zadužene za komunikaciju sa ponuđačima:

– Kristina Kuraja (tel. 036/771-918; e-mail: jnabave@prozor-rama.org) i
– Ivica Tomić (tel. 036/771-916; e-mail: prostorno@prozor-rama.org).

Podaci o postupku javne nabavke
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom broj: 01/1-43-939/17 od 5.5.2017. godine. Radi se o postupku za dodjelu ugovora za nabavku usluge izrade Idejnog rješenja za projektovanje na koji se primjenjuje poseban postupak u skladu sa članom 33. stav (1a) i (2) Zakona o javnim  nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14).

Vrsta i tip konkursa:
Javni, anonimni, urbanističko-arhitektonski.
Klasifikacija konkursa:
Idejno arhitektonsko urbanističko rješenje.

Predmet konkursa:
Izrada Idejnog rješenja za spomen obilježje “Tvrtkov biljeg“.

Svrha i cilj konkursa:
Osnovni cilj konkursa je odabir kvalitetnog, funkcionalnog, ekonomičnog rješenja spomen obilježja, a koji će se izradom uklopiti sa postojećim stambenim objektima i javnim prostorima u jednu sveobuhvatnu prostornu i funkcionalnu cjelinu.
Nije predviđena dodjela novčanih nagrada.

Pravo učestvovanja na konkursu:
Imaju sve pravne i fizičke osobe, bilo da se javljaju samostalno ili u okviru autorske grupe, a posjeduju stručne kvalifikacije, odnosno da imaju diplomu Arhitektonskog fakulteta ili Akademije likovnih umjetnosti. Koautori moraju imati stručnu kvalifikaciju, a saradnici u grupi ne moraju.

Ponuđači – pravne osobe: ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra o registraciji za poslove koji su predmet Konkursa.
Ponuđači – fizičke osobe: ovjerena kopija lične karte i ovjerena kopija fakultetske diplome ili nostrifikacija diplome, ako je ista stečena u nekoj drugoj državi.
Izuzeci: Članovi konkursne komisije, sekretar komisije, stručni savjetnici, sastavljač konkursnog zadatka i programa, svojim radom ne mogu učestvovati na ovom Konkursu.
Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učestvovanja na ovom Konkursu samo s jednim  radom.

   II. PROCEDURA REGISTRACIJE I PRIHVATANJE USLOVA KONKURSA
Registracija za učestvovanje na konkursu vrši se popunjavanjem obrasca Prijava na konkurs: “Idejno rješenje za spomen obilježje “Tvrtkov biljeg“, koja je u prilogu ovoga Konkursa.
Uz predaju rada na konkurs neophodno je dostaviti popunjen obrazac “Prijava na konkurs – Idejno rješenje za spomen obilježje “Tvrtkov biljeg“, pod šifrom u zatvorenim kovertama.
Adresa za prijavljivanje: Općina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. – Protokol Općine.

III. DOKUMENTACIJA

Raspisivač konkursa stavlja kandidatima na raspolaganje sljedeću tendersku dokumentaciju:
– Tekst konkursa;
– Obavijest o nabavki;
– Projektni zadatak;
– Građ. situacija lokacije (DWG);
– Fotodokumentacija x 4;
– Prijava na konkurs: Idejno rješenje za spomen obilježje “Tvrtkov biljeg“;
Konkursnu dokumentaciju  kandidati mogu preuzeti svakim radnim danom od 8-16,00 sati na protokolu Općine, ili na web stranici općine Prozor – www.prozor-rama.org.

IV. ROKOVI
Konkurs je otvoren od 15.5.2017. godine do 6.6.2017. godine do 12,00 sati.
Konkursni radovi se predaju na adresu: OPĆINA PROZOR-RAMA, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor ili izravno na protokol Općine. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog Konkursom.

V. KONKURSNA KOMISIJA
Konkursna Komisija sastoji se od pet (5) članova i sekretara.
Rad Komisije prestaje nakon ocjenjivanja prispjelih radova, donošenja odluke i dostavljanja konačnog izvještaja Ugovornom tijelu.
Odluka o odabiru najprihvatljivijeg ponuđača objaviti će se na web stranici Općine.

VI. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Pored usklađenosti prispjelih radova s uslovima konkursa (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga), Konkursna komisija će pristupiti njihovom ocjenjivanju i vrednovanju na osnovu kriterija koje sama utvrdi, a koji se zasnivaju na sljedećim načelima:
povezanost s glavnom temom konkursa i održivost rješenja,
arhitektonski koncept u odnosu na urbani kontekst,
arhitektonski izraz i jasan konstruktivni koncept,
provedivost prostornog programa i konkursnog zadatka,
funkcionalne, oblikovane i prostorne kvalitete rješenja,
racionalnost i ekonomičnost rješenja.

Konkursna komisija neće uzeti u razmatranje prispjele radove koji nisu dostavljeni u naprijed navedenom roku i ako ne ispunjavaju uslove Konkursa.

VII. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA
Učesnici konkursa, prema priloženom Projektnom zadatku i Uslovima konkursa, izrađuju Idejno rješenje koje sadrži sljedeće priloge:

  1. urbanistički koncept rada, odnos sa širom okolinom (tehnički opis),
  2. prikaz projekta novog rješenja, te presjek i 3D prikaze (situacija, karakteristični presjeci, detalji opreme i njihova materijalizacija, 3D vizualizacija prostora u softveru po izboru /Archi CAD, 3dsMax i sl./ u formatu pdf, jpg, tif i sl.),
  3. svi grafički prilozi moraju imati adekvatno grafičko mjerilo,
  4. prezentaciju rada na CDROM mediju za Konkursnu komisiju,
  5. digitalni PDF dokument pripremljen za printanje na A2 formatu – grafički prilozi i A3 formatu tekstualni prilozi.

Navedeni prilozi se dostavljaju u jednom primjerku.
Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3.
Uz tekstualno obrazloženje treba priložiti umanjene grafičke priloge i popis svih priloga.
Svi grafički prilozi (PDF format) i tekst (word) predaju se na CDROM mediju.

Učesnik je dužan predati dvije (2) zapečaćene, neprozirne koverte koje sadrže sljedeće podatke:
a) omotnica s natpisom “AUTOR”
– rad, označen šifrom.
b) omotnica s natpisom : “ADRESA ZA OBAVIJESTI”
– Adresa za dostavu obavijesti; broj telefona; e-mail autora;
– Izjava kojom autor pristaje na javnu objavu ukoliko rad bude odabran.

Omotnice s nazivima: «AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI» – otvara Konkursna komisija.
Svaki rad označen je šifrom koja se sastoji od dva (2) slova i tri (3) broja, označene na svim prilozima. Panele treba označiti rednim brojevima u gornjem desnom uglu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Predajom rada autor pristaje na uslove konkursa.
Učesnik je za sve vrijeme konkursa dužan držati svoj rad anonimnim do objave rezultata konkursa.
Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama konkursa učesnici smiju koristiti isključivo u svrhu izrade rada.

Iz ovog konkursa bit će isključeni radovi:
– predani poslije roka navedenog u konkursu;
– koji ne sadrže priloge navedene u poglavlju o sadržaju rada.
Raspisivač konkursa će, po završetku istoga, prispjele radove prezentovati putem:
– objave rezultata na web stranici Općine.
Raspisivač i provodilac konkursa ne odgovaraju za oštećenja prispjelih radova nastala radom
Konkursne komisije.
Učesnici prihvataju uslove ovoga konkursa činom predaje popunjenog prijavnog obrasca i svog rada.
Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Konkursa prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.

DOKUMENTI VEZANI ZA KONKURS:

PRIJAVA_NA_KONKURS

PROJEKTNI_ZADATAK

Preuzeto sa službene web stranice Općine Prozor (https://prozor-rama.org/press-centar/javne-nabave/natjecaj-za-izradu-idejnog-rjesenja/450).

 

310 thoughts on “Konkurs za izradu idejnog rješenja spomen obilježja pod nazivom „Tvrtkov biljeg“ | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!