KONKURS za dodjelu lokacije za postavljanje pokretne prodavnice | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 20. i 39. Odluke o privremenom korištenju  javnih površina i visini naknade („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“ broj:3/11 i 4/11) i člana 41. Statuta općine Prozor-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“ broj:3/01) , Načelnik općine Prozor, raspisuje slijedeći:

 K O N K U R S
                     za dodjelu lokacije za postavljanje  pokretne prodavnice
na prostoru općine Prozor

I. Daje se lokacija za privremeno korištenje javne površine za postavljanje  pokretne prodavnice prema Planu lokacija za postavljanje  pokretnih prodavnica i sl. na prostoru općine Prozor i to:

1. Lokacija- pokretna prodavnica  br. 1. u Prozoru, ispred OŠ „Alija Isaković“, na dijelu proširenja ispred ulaza u školu.

Namjena:  Prodavnica na malo određenog asortimana proizvoda
– Površina: do 10 m2;
– Početni iznos po 1 m2 iznosi 6,00  KM  mjesečno;
– Lokacija se daje  na period od dvije godine uz mogućnost produženja.

 II.PONUDA MORA SADRŽAVATI
1. Ime, prezime, adresu i kontakt telefon ponuđača, odnosno firmu pravnog subjekta sa adresom i naznakom odgovorne osobe,
2. Iznos zakupnine koji se nudi po m2,
3. Potvrdu porezne uprave o izmirenim obavezama,
4. Potvrdu organa uprave općine Prozor o ne postojanju neizmirenih dugovanja prema općini  Prozor (zakupnina, komunalna naknada).
5. Ponuđači su također dužni podnijeti:
Fizička osoba: 1. Ovjerenu kopiju lične karte;
2. Potvrdu  o prebivalištu;
3. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za Socijalni rad).

Pravne osobe: Izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana.
                                                                                                                                                 

III. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine po m2.
IV.  Ponude se upućuju na adresu: općina Prozor– Komisija za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih prodavnica  na javnim površinama, K. Tomislava b.b., sa naznakom „KONKURS ZA DODJELU LOKACIJA ZA POKRETNE PRODAVNICE “ – Ne otvarati,  a predaju se u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na navedenu  adresu.Konkurs ostaje otvoren do 13.7.2017. godine. Konkurs će biti objavljen na web stranici općine Prozor: www.prozor-rama.org, oglasnoj tabli općine Prozor, te radio stanici Rama.
Otvaranje pisanih ponuda izvršiti će se 14.7.2017. god. u 12,00 sati u prostorijama općine Prozor.
· Sve navedene isprave koje se traže u konkursu moraju se priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
· Korisnik lokacije dužan je o svom trošku urediti lokaciju, ishoditi potrebne priključke na komunalnu infrastrukturu te nabaviti i postaviti pokretnu prodavnicu.
Ako najpovoljniji konkurenti ponude istu cijenu, u roku od  tri (3) dana  dostavljaju  pismenim putem novu ponuđenu cijenu po m2  za lokaciju konkursa.
Ako konkurent čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o korištenju javnih površina,  za najpovoljniju ponudu može se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda, odnosno može se poništiti konkurs i raspisati novi konkurs.
VII. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici općine Prozor, www.prozor-rama.org, a svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa.
VIII. U skladu sa Odlukom o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade, odobrenje za korištenje prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdano ako objektivne potrebe nalažu drugačiji način korištenja javne površine na koju se odnosi odobrenje za korištenje.
IX. Općinski Načelnik zadržava pravo da poništi konkurs u cijelosti, bez obaveze objašnjenja razloga za poništavanje.
X. Obavjesti u vezi sa konkursom mogu se dobiti  u kancelariji broj 6. i na telefon broj 036/771- 920.

N A Č E L N I K
dr. Jozo Ivančević

Broj:01/1-25-1347/17
Datum: 4.7.2017. godine 

Preuzeto: https://prozor-rama.org/press-centar/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-lokacije-za-postavljanje-pokretne-trgovine/463
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!