JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu | Prozorski Krug 767

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

 

Na osnovu člana 8. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA DODJELU SREDSTAVA NAMJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA”

ZA 2017. GODINU

 

I Predmet Javnog konkursa

Predmet Javnog konkursa je dodjela sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu.

 

II  Korisnici sredstava

(1)   Pravo na dodjelu sredstava najmjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu imaju:

 1. a)     Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,
 2. b)     Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,
 3. c)     Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini,
 4. d)    Sportski savezi registrirani na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta,
 5. e)     Sportski savezi osoba sa invaliditetom registrirani na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta, i
 6. f)      Sportski klubovi, škole sporta i sportske akademije u Bosni i Hercegovini koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama.

 

(2)   Sredstvima namjenjenim za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu sufinansirat će se i podržati programi u oblasti sporta u skladu s općim i tematskim kriterijima navedenim u članu 3. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu.

 

(3)   Sportski subjekti iz stava (1) ove tačke mogu aplicirati samo sa jednim programom na ovom javnom konkursu. Za organizaciju međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini potrebno je imati saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16).

 

III  Izuzeće 

(1)   Na dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu nemaju pravo:

 1. a)     Sportski subjekti koji zaključuju profesionalne ugovore sa sportistima/sportistkinjama;
 2. b)     Pravna lica u oblasti sporta koja su u posljednje tri godine bili korisnici sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija”  a nisu izvršila svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njihov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2017. godinu neće se uzeti u razmatranje;
 3. c)     Pravna lica u oblasti sporta koja nemaju prethodno izdatu saglasnost Ministarstva u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini.

(2)   Zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2017. godinu neće se uzimati u razmatranje ukoliko je pravni subjekt sa kojim je zaključen ugovor i ovlaštena osoba koja je potpisala taj ugovor, a nije izvršila svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom u periodu do 2017. godine, takva osoba se ne može pojaviti kao ovlaštena osoba ispred nekog drugog subjekta koji aplicira za sredstava na osnovu ovog konkursa.

(3)   Na dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu nemaju pravo pravna lica u oblasti sporta čiji programi svojim sadržajem na bilo koji način krše odredbe Olimpijske odnosno Paraolimpijske povelje i Evropske povelje o sportu.

(4)   Iz sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu neće se finansirati obaveze nastale na osnovu profesionalnih ugovora između sportskog subjekta i sportista odnosno sportistkinja.

 

IV Opći i tematski kriteriji za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava

 

Sredstva namjenjena za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu, dodjeljivat će se prema sljedećim kriterijima:

a)     Opći kriteriji za vrednovanje podesenih programa korisnika sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu:

1)      Relevantnost programa uključujući procjenu usklađenosti programa sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i zakonima o sportu drugih nivoa administrativnog organiziranja u Bosni i Hercegovini, nivo do kojeg program odgovara potrebama direktnih korisnika, te potencijal programa da u svoje aktivnosti uključi i neke ugrožene kategorije stanovništva (osobe sa invaliditetom, manjine i sl.);

2)      Finansijski i operativni kapaciteti podnosioca zahtjeva, uključujući procjenu uspješno realiziranih projekata/programa, rezultati do sada ostvarene saradnje s međunarodnim fondacijama/asocijacijama iz oblasti sporta, te zapaženi ostvareni rezultati iz sporta na domaćem i međunarodnom nivou; i

3)      Budžet, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom programa i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru programa.

b)     Tematski kriteriji za vrednovanje podesenih programa korisnika sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu iz tačke II ovog konkursa, stav (1) tač. a), b), c), d) i e) i to:

 

1)      Mjera u kojoj program doprinosi razvoju vrhunskog sporta;

2)      Značaj programa;

3)      Broj učesnika uključenih u program;

4)      Ostvareni sportski rezultati u prethodnom periodu; i

5)      Broj članica koje podnosilac zahtjeva okuplja.

 

 1. c)     Tematski kriteriji za vrednovanje podesenih programa korisnika sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu iz  tačke II ovog konkursa, stav (1) tačka f) i to:

 

1)      Mjera u kojoj program doprinosi razvoju sporta;

2)      Značaj programa;

3)      Broj učesnika uključenih u program;

4)      Ostvareni sportski rezultati u prethodnom periodu i

5)      Organiziranost sportskih sekcija za sve uzraste.

 

V Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

(1)   Prilikom apliciranja na konkurs za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. a)     Zahtjev za dodjelu sredstava i to:

1)      OBRAZAC A – popunjavaju: Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Specijalna Olimpijada u Bosni i Hercegovini, Sportski savezi na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta i Sportski savezi osoba sa invaliditetom na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta i

2)      OBRAZAC B – popunjavaju: Sportski klubovi, škole sporta i sportske akademije u Bosni i Hercegovini koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama. Obrasci A i B su sastavni dio ove odluke i  moraju biti popunjeni elektronski, potpisani i ovjereni službenim pečatom podnosioca programa,

 1. b)     Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) (ovjeren od strane nadležnog organa),
 2. c)     Rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva (ovjeren od strane nadležnog organa). Uz rješenje je potrebno priložiti rješenja o upisu promjena ukoliko je do istih došlo (ovjerena od strane nadležnog organa),
 3. d)    Zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa(ovjeren od strane nadležnog organa),
 4. e)     Finansijski plan programa – budžet na Obrascu C koji je sastavni dio ove odluke sa taksativno navedenim troškovima (potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren službenim pečatom podnosioca zahtjeva). U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora,
 5. f)      Ovjeren bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a),
 6. g)     Potpisana i ovjerena izjava službenim pečatom podnosioca zahtjeva u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju programa iz drugih izvora, odnosno potpisana i ovjerena izjava službenim pečatom podnosioca zahtjeva u kojoj je navedeno da nisu osigurana sredstva za implementaciju programa iz drugih izvora. Ukoliko su sredstva osigurana iz drugih izvora, Izjava treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju program, aktivnost koja se sufinansira iz tih sredstava i iznos sredstava,
 7. h)     Izjava podnosioca zahtjeva ovjerena od strane nadležnog organa kojom  potvrđuje da dodjeljena sredstva iz ovog granta neće koristiti za finansiranje obaveza nastalih na osnovu profesionalnih ugovora sa sportistima/sportistkinjama,

(2)   Zahtjev za dodjelu sredstava (OBRAZAC-A, OBRAZAC-B), Finansijski plan programa – budžet (OBRAZAC-C), Evaluacioni obrazac (OBRAZAC-D i OBRAZAC-E), Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i Obrazac za narativni izvještaj (OBRAZAC-F) su sastavni dio Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu i nalaze se u prilogu ovog Konkursa.

(3)   Dokumentacija iz stava (1) ovog člana od tačke a) do tačke h) se dostavlja redosljedom navedenom u istom i mora biti uvezana u cjelinu sa označenim (numeriranim) stranicama.

(4)   Dokumentacija koja ne bude uvezana na način definiran prethodnim stavom neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

(5)   U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu člana 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog programa, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno finansijskim dokazima. Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (fizička lica, udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Ministarstvo će internim aktom propisati način trošenja sredstava granta na osnovu kojeg će se osigurati transparentno trošenje javnih sredstava.

(6)   Zahtjevi sa navedenom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u zapečaćenim kovertama, na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom za Javni konkurs za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu.

(7)   Obavještenje o Javnom konkursu se objavljuje u dnevnim novinama: „Dnevni list“, „Nezavisne novine“ i „Oslobođenje“, a tekst Javnog konkursa se objavljuje na web stranici Ministarstva, i isti ostaje otvoren 15 kalendarskih dana od dana posljednje objave. Obavještavaju se zainteresirani subjekti koji ispunjavaju uslove da kompletnu dokumentaciju mogu da dostave do 08.08.2017. godine. Zahtjevi koji su poslani van navedenog roka (neblagovremeni), nepotpuni i neuredni zahtjevi se neće uzimati u razmatranje.

 

VI Ostale napomene

 Ukupna raspoloživa sredstva namjenjena za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu utvrđena su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosu od 1.352.000,00 KM. Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu izdvojiće se sredstva: Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Sportskim savezima na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta i Sportskim savezima osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine i entiteta izdvojiće se iznos od 676.000,00 KM i sportskim klubovima, školama sporta i sportskim akademijama u Bosni i Hercegovini koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama, izdvojit će se iznos od 676.000,00 KM.

Troškovi taksi usluga, goriva te mobilnih telefona ne mogu biti sufinansirani sredstvima ovog granta.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan program te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog programa (npr. umjesto izabranog predložiti drugi program odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 1.000,00 KM, a najveći iznos koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 70.000,00 KM.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će sa korisnicima sredstava nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o rasporedu sredstava, te objavi u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine zaključiti ugovor kojim će biti definisani uslovi, svrha ugovora, korišćenja sredstava, odgovornosti ugovornih strana i druga pitanja važna za implementaciju programa.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i odobrenim sredstvima, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave korigirani budžet u skladu sa odobrenim sredstvima i u skladu sa budžetom u okviru zahtjeva dostavljenog na javni konkurs. Korigirani budžet programa postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren službenim pečatom istog. Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na korištenje sredstava. Korisniku sredstava nije dozvoljeno korištenje naziva Ministarstva bez prethodne pisane saglasnosti Ministarstva.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostaviti Narativni izvještaj i Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (Finansijski izvještaj) prema Obrascu F koji je sastavni dio Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, a nalazi se u prilogu teksta Konkursa.

Korisnici sredstava kojima su dodjeljena sredstva u iznosu od 25.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje će se od revizora zahtjevati da provede „Procedure verifikacije troškova programa“ i dostavi „Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings“.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta programa sa kojim apliciraju na konkurs.

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom programu lako mogu identificirati.

Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva ili bilo kog drugog organa koji ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlašćenog organa.

Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 10% unutar odobrenih budžetskih linija bez, posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

obrazac A prijava za saveze BS

obrazac B prijava za klubove BS

obrazac C finansijski plan budzet BS

OBRAZAC F BS finansijski i narativni izvjestaj BS

Odluka kriteriji sport 2017 bosanski jezik

 

152 thoughts on “JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!