JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017. Godinu | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i člana 2. stav (2) i člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017.  godinu, VM broj 141/17 od 6. juna 2017. godine,  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017. godinu

I Predmet javnog konkursa

 

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima)  utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II Sredstva

Sredstva za tekući grant „Međunarodna kulturna saradnja“ u iznosu od 440.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2017. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne  kulturne saradnje  putem javnog konkursa  i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Iz sredstava u iznosu od 440.000,00 KM, za sufinansiranje projekata u okviru međunarodne kulturne saradnje putem konkursa odobrava se budžet u iznosu od  390.000,00 KM.

Iz sredstava u iznosu od 440.000,00 KM, sredstva u iznosu od 50.000,00 KM odobravaju se Ministarstvu za aktivnosti i rad Koordinacionog deska Bosne i Hercegovine za program EU Kreativna Evropa.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 3.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

 

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

 1. a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri;
 2. b) instituti, udruženja i fondacije čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture, te
 3. c)izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Evropa;

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za  2015. i 2016. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2017. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju, mogu da apliciraju samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

 

IV Izuzeće

 

Ukoliko je podnosilac zahtjeva u periodu do 2017. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2017. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministartvom,  te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog  javnog konkursa ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini.

 

V Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata koji daju doprinos promocije i afirmacije kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) na međunarodnom planu, u skladu s strateškim dokumentima u oblasti kulture u BiH i međunarodnim obavezama, i to kroz:

 1. a)     podršku kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u BiH u kojima pored učesnika iz BiH učestvuju i predstavnici iz najmanjedvije zemlje,
 2. b)     podrška projektima predstavljanja kulture van granica BiH, odnosno podrška učešću umjetnika iz BiH na međunarodnim kulturnim manifestacijama,
 3. c)     podršku projektima koji se organiziraju  i implementiraju sa partnerima iz drugih država u skladu sa potpisanim bilateralnim sporazumima u oblasti kulture, te projektima koji se organiziraju  i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima BiH učestvuje,
 4. d)    podršku projektima koji su odobreni u okviru EU programa Kreativna Evropa,
 5. e)     podršku projektima organiziranja manifestacije Dani kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama.

 

Ukoliko jedna od aktivnosti u okviru odobrenog projekta obuhvata troškove hrane i pića ti troškovi  ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).

Projekti sa kojima se aplicira na javni konkurs mogu biti i dvogodišnji.

 

VI Manifestacija Dani kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama 

Za organizaciju manifestacije Dani kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama aplikant mora da u programu sa kojim aplicira osigura ravnomjernu zastupljenost umjetnika i kulturnih radnika  iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VII Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata 

(1)   Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

 1. a)     kvalitet projekta i njegovdoprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva u međunarodnim okvirima, u skladu sa Strategijom kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to  kroz:

1)      promociju kulture Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu,

2)      učešće Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama,

3)       implementaciju međunarodnih sporazuma i programa saradnje potpisanih u oblasti kulture,

4)       afirmaciju umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika,

5)       učešće u programima Evropske unije i programima regionalne saradnje,

6)      realizaciju projekata u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope.

 1. b)     finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine,do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,
 2. c)                 održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,
 3. d)                izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) iafirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja,
 4. e)                 troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih  sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je objevljen na web stranici Ministarstva, a koji obuhvataju:

 1. a) tematske kriterije,
 2. b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,
 3. c) relevantnost projekta,
 4. d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,
 5. e) održivost aktivnosti i ciljeva, te
 6. f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VIII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. a)     aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Aplikacioni  obrazac mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom se smatra neurednim i ne uzima se u razmatranje,
 2. b)     finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Obrazac za budžet mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom se smatra neurednim i ne  uzima se u razmatranje. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora,
 3. c)     rješenje o registraciji podnosioca projekta, u slučaju da je bilo izmjena i dopuna rješenja  iste se dostavljaju uz osnovno rješenje o registraciji,
 4. d)    statut, samo za institute, udruženja i fondacije, au slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut,
 5. e)     uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj),
 6. f)      rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku,
 7. g)     zvaničan dokument banke  o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine),
 8. h)     subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava,
 9. i)       kopiju godišnjeg obračuna o poslovanju  podnosioca projekta za 2016. godinu, ovjerenuod strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA),
 10. j)       izjava  podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta, te ovjerenu od općinskog organa uprave,
 11. k)     CD na kojem je snimljena dokumentacija iz tač. a) i b),
 12. l)       ukoliko podnosilac projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen ovom odlukom, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnosioca projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ukoliko se obrazloženje ocjeni opravdanim od strane Komisije takvi podnosioci projekta će se uzeti u razmatranje, kao izuzetak.

 

Dokumentacija navedena pod  tač. a), b), h) i l) dostavlja se u originalu, dokumentacija  navedena pod  tač. c), d) ,e) i f) dostavlja se u ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tačkom g)  dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tačkom i) dostavlja se u kopiji ovjerenoj od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA), dokument pod tačkom j) dostavlja se potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta, te ovjeren od općinskog organa uprave. CD se dostavlja sa snimljenom dokumentacijom iz tačke a) i b).

 

Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno,  ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

 

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2017. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“. 

 

Konkurs je otvoren  do 14.08.2017. godine.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

 

IX OSTALE NAPOMENE

Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava

Sa subjektima kojima budu odobrena sredstva prema Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o dodjeli sredstava,  Ministarstvo zaključuje  Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju (e-meilom  i telefonski) o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o dodjeli sredstava  i odobrenim sredstvima, te se od istih traži da prije zaključivanja ugovora dostave:

 1. a) revidirani budžet u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren pečatom korisnika sredstava,
 2. b) obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta  i isti se unose u ugovor.

Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom gubi pravo na korišćenje sredstava. 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-finansijskim dokazima. Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Ministarstvo će internim aktom propisati način trošenja sredstava granta na osnovu kojeg će se osigurati transparentno trošenje javnih sredstava.

Izvještaji o utrošku sredstava

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 25.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje se od revizora zahtjeva da provede „Procedure verifikacije troškova projekta“ i dostavi „Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings“.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na javni konkurs.

 

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti  povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava  aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovineu roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Obavijesti o rezultatima

Odluka o dodjeli sredstava objavljuje se na web stranici Ministarstva i „Službenom glasniku BiH“.

Subjekti koji ne budu zadovoljavali administrativno-tehničke kriterije obavještavaju se o razlozima neispunjavanja istih, kao i subjekti koji nakon evaluacije pristiglih projekata budu imali manje od 55 bodova, i to  pisanim putem nakon što Vijeće ministara BiH donese odluku o dodjeli sredstava.

  

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

MKS 2017 BS aplikacioni PRILOG 1

MKS 2017 BS Obrazac za budzet P0RILOG 2

MKS 2017 BS Izjava PRILOG 3

MKS 2017 BS EVALUACIONI 2017 PRILOG 4

MKS 2017 BS narativni izvjestaj PRILOG 5

MKS 2017 BS finansijski izvjestaj PRILOG 6

MKS 2017 BS Odluka o kriterijima

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!