JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor | Prozorski Krug 767

Na osnovu čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor, raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor

  1. Viši referent – vozač – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

Obavlja poslove vozača za potrebe općinskih službi, Nečelnika i Općinskog vijeća, brine se o održavanju čistoće vozila, svakodnevno vodi evidenciju putnih naloga o utrošku goriva i maziva, relacijama, vremenu provedenom na putu te odgovara za neevidentiranje istih, vrši dostavu svih poziva za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, vrši eksternu i internu dostavu pošte, vodi brigu oko ispravnosti uredskog namještaja, vrši manje popravke, uz saglasnot rukovodioca predlaže i organizuje popravke većih razmjera, obavlja i druge poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika općine.

USLOVI:

Pored opštih uslova predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  • SSS ili KV, IV ili III stepen stručne spreme;
  • Položen ispit za vozača B kategorije;
  • Najmanje 6 mjeseci radnog staža;

 

U svrhu dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • Diploma o vrsti i stepenu školske spreme;
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca);
  • Ovjerena i ručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH;
  • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH;

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:

 

OPĆINA PROZOR

Kralja Tomislava bb

88 440  P r o z o r

sa naznakom

„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme –

NE OTVARATI“

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

293 thoughts on “JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!