NAJAVA: Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  12. (dvanaestusjednicu Općinskog vijeća Prozor,  koja će se održati dana 21.11.2017. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati .

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I    R E D 

  1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Prozor,
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Prozor za 2017. godinu,
  3. Nacrt Budžeta općine Prozor za 2018. godinu,
  4. Prijedlog Odluka o finansiranju deficita iz gotovinskog toka,
  5. Informacija o aktivnostima na rješavanju problema ruševnih objekata na području općine Prozor,
  6. Informacija o prikupljanju sredstava za općinu Prozor za 2015, 2016 i 2017 godinu na osnovu raspodjele sredstava, općih i posebnih vodnih naknada prikupljenih na osnovu člana 177. Federalnog Zakona o vodama i člana 74. Zakona o vodama HNK-a,
  7. Pitanja i Inicijative vijećnika.

                                                                                      PREDSJEDNIK

                              Esad E. Dželilović

435 thoughts on “NAJAVA: Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!