Javni konkurs za dodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promovisanje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizovati u 2018. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,
 3. precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 6. preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 7. iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učestvovanja u finansiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promovisanje kulture:

 1. kvalitet projekta,
 2. afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH,
 3. jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti,
 4. interes kulturne javnosti i rezultati ranije realizovanih projekata,
 5. značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni sportski rezultati sportaša do 16 godina (kategorija kadeta) na službenim međunarodnim takmičenjima (pojedinačni i klupski),
 3. ostvareni rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sistem takmičenja,
 4. projekat doprinosi stvaranju boljih uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 5. značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnom nivou.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promovišu sport u FBiH i BiH,
 3. definisani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane,
 4. doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu,
 5. značaj projekta za razvoj sporta.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 5.000,00 KM  po korisniku.

III Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima;
 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekta;
 3. broj transakcijskog računa;
 4. realizovani programi/projekti;
 5. naziv programa/projekta;
 6. oblast na koju se program/projekat odnosi;
 7. opis programa/projekta sa ciljevima;
 8. indikatore učinka;
 9. iznos traženih sredstava;
 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);
 11. ovlašteno/odgovorno lice za realizaciju programa i
 12. rok realizacije projekta.

Obavezna dokumentacija:

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. dokaz o registraciji (original ili ovjerena kopija),
 2. uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija),
 3. potvrdu od banke u kojoj je naveden broj transakcijskog računa (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija),
 4. bilans stanja i uspjeha za 2017. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija); s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrovane manje od godinu dana,
 5. detaljan opis projekta/programa,
 6. detaljan finansijski plan,
 7. dokaz o realizovanim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (kratak opis realizovanih projekata u prethodnoj godini ili u nekoliko prethodnih godina, fotografije, medijiski istupi, štampani materijal).

Dodatna dokumentacija:

Preporuka resornog kantonalnog ministarstva i općine za program/projekat sa kojim aplicira (original ili ovjerena kopija).

Svaki podnosilac zahtjeva može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta www.fmks.gov.ba

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br.2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom:

„Za Javni konkurs – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 16. 3. 2018. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog konkursa i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netačne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Prijave aplikanata koji nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu iz igara na sreću do 31. 12. 2017. godine, neće biti razmatrane.
 • Prijave aplikanata koji dostave ugovore s bankom ili karton deponovanih potpisa, umjesto orginalne potvrde od banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti su odgovorni za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog konkursa i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Ministarstva, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

MINISTRICA

Zora Dujmović

PREUZIMANJE APLIKACIJSKOG OBRASCA / DOWNLOAD

Više informacija: https://www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi/707-javni-natjecaj-za-raspodjelu-dijela-prihoda-ostvarenih-po-osnovu-naknada-za-priredivanje-igara-na-srecu

 

 

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!