JAVNI POZIV za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2018. godinu | Prozorski Krug 767

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, V.broj: 222/2018 od 21.3.2018. godine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/18) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma, broj: 06-22-93/18-1 od 20.4.2018. godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje i odabir korisnika sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“  za 2018. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenih u razdjelu 61., ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/18).

Tekst Javnog konkursa kao i potrebne dokumente za apliciranje na konkurs možete preuzeti u prilogu ispod.

PRILOG:

TEKST JAVNOG POZIVA

01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)[125]

02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)[126]

03 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)[127](1)

04 izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti[128]

OBRAZAC aplikacioni 2018[124]

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!