JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor za 2018. godinu | Prozorski Krug 767

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Na osnovu Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-39/18, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor za 2018. godinu.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (porodična poljoprivredna gospodarstva, preduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

 1. SREDSTVA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Sredstva za podršku poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor koji ispune opštee i posebne uslove i to za ;

 1. Animalna proizvodnja
 1. Podrška proizvodnji mlijeka, 0,10 KM/ litri,  najviše do 500,00 KM/mjesečno po prijavi,
 2. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi mliječnih krava, grla za tov, 35 KM/grlu,
 3. Podrška uzgoju muznih krava, 100,00 KM/ grlu.

 

 1. Biljnja proizvodnja
 1. Proizvodnja bijelog luka-češnjaka, 150,00 KM/dulumu, minimalna proizvodnja pola duluma (500 m²),
 2. Voćarska proizvodnja-podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti, od 0,1-0,2 ha nasada -kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive,
 3. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM/dulum, najmanje za proizvodnju od 2 dn., najviše za proizvodnju 15 dn.

 

 1. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;

Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizovat će se kao novčana podrška po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja: investicije u poljoprivredno gospodarstvo, objekte, voćnjake, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada.
      

 

 1. Ostale podrške razvoja poljoprivrede;
 • Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
 • Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“
 • Organizovanje edukacija, radionica, stručnih predavanja
 • Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
 • Podrška posebnim projektima udruženih poljoprivrednika
 • Suzbijanje zaraznih bolesti životinja i bolesti u voćarstvu

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizovat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog; poljoprivrednih udruženja i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.

 1. USLOVI ZA UČESTVOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za učestvovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresovani proizvođači trebaju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebno je dostaviti:

Opšti uslovi

a) da je pravna osoba ili obrt valjano registrovan za rad u općini Prozor- dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
b)  da je pojedinac ili porodično gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i porodična gospodarstva),
c) da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za porodično zemljište i objekte  odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
d) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za podršku proizvodnji  mlijeka i subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj),

Posebni uslovi

 1. Animalna proizvodnja
 1. Podrška proizvodnji mlijeka
  Sredstva za podršku proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor koji ispune uslove za federalni podsticaj u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podsticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2017. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2018. godinu.
 1. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
 2. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
 3. Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
 4. Preslik/kopija obrasca obračuna novčane podrške  za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni podsticaj),
 5. Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog kantonalnog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za podsticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
 6. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje podsticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog podsticaja u skladu sa Federalnim Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podsticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane podrške i obavijesti nadležnog kantonalnog ministarstva o prihvaćanju podsticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.

 1. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi

Realizovat će se preko registrovanih Veterinarskih stanica sa područja općine Prozor. Kriteriji će biti definisani sporazumom sa Veterinarskim stanicama, korisnici će navedeni podsticaj koristiti izravno preko  Veterinarskih stanica u pogledu umanjena računa završenih usluga za 35,00 KM/grlo, koji sufinansira Općina. Pravo na sufinansiranje imaju vlasnici grla koju su u sistemu otkupa mlijeka, vlasnici-uzgajivači grla za proizvodnju mesa za tržište (sistem krava tele). Rok za ostvarivanje subvencije je kroz cijelu 2018. godinu.

 1. Podrška proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava

Sredstva za podršku proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor, koji su u sistemu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 100,00 KM godišnje po grlu.

 1. Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sistemu otkupa, a za drugu proizvodnju Izjava o držanju muznih krava, proizvodni i preradi mlijeka u domaćinstvu.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje podsticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 01.12.2018. godine.

 

 

 

 1. Biljna proizvodnja

 

 1. Proizvodnja bijelog luka-češnjaka

– Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka-češnjaka,
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje podsticaja proizvodnji bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 22.06.2018. godine.
Nadležna Služba na osnovu podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i površinu zasada, koji će činiti sastavni dio zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

 1. Voćarska proizvodnja –podizanje novih nasada šljive auhtotonih ili drugih sorti;

Podrška podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti realizovat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2018. godine.

 1. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)

Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju( jesenska sjetva 2017 i proljetna sjetva 2018) i zasije na površini najmanje 2,0 dn., maksimalna proizvodnja 15 dn.
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje podsticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 22.06.2018. godine.

Nadležna služba na osnovu podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

 1. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj

Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizovat će se kao novčana podrška po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja:  Investicije u poljoprivredno gospodarstvo-objekte, voćnjake, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ostala ulaganja u poljoprivredu.
Proizvođači koji obavljaju ili planiraju poljoprivrednu  proizvodnju,te planiraju svoj poslovni plan realizovati kroz izgradnju, sanaciju i proširenje poljoprivrednog objekata, podizanje voćnjaka, nabavku radnih strojeva, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada ili druga ulaganja za poljoprivrednu proizvodnju, podnose zahtjev sa obrazloženjem kao i priložiti dokaze o ulaganju. Komisija za realizaciju javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.
Uz dokazivanje opštih uslova, podnosilaczahtjeva će dostaviti:

 • Prijavu na prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,
 • Dokaz o ulaganju iz 2018 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)

Komisija zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku saglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane komisije).
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 01.12. 2018. godine.

 1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za podršku poljoprivrednoj proizvodnji za 2018.godinu.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Zaposlenici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva.
Potrebni  obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije Općine Prozor, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

 

Načelnik
dr. Jozo Ivančević

PRILOG:

Obrazac_zahtjeva_-_Podsticaj_2018

PRIJAVNI_OBRAZAC-_POSLOVNI_PLAN

 

 

454 thoughts on “JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor za 2018. godinu | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!