Nacrt Budžeta općine Prozor za 2019. godinu | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 19. Statuta općine Prozo -Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor ”, broj: 3/01), Općinsko Vijeće Prozor na sjednici održanoj dana 13.11.2018 .godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

 

  1. Prihvata se Nacrt Budžeta općine Prozor za 2019. godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga.Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Budžeta provest će se javna rasprava 27.11.2018.godine (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo učešća na javnoj raspravi imaju sve zainteresovane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor. Nacrt Budžeta bit će objavljen na web stranici općine Prozor  i oglasnoj tabli općine.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku općine Prozor“.

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Nacrt budžeta možete preuzeti i pogledati u linku ispod.

NACRT BUDŽETA ZA 2019. GODINU

 

355 thoughts on “Nacrt Budžeta općine Prozor za 2019. godinu | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!