JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području naše općine za 2019. godinu

Raspisan je JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području naše općine za 2019. godine. Tekst javnog poziva kao i formulare prenosimo u nastavku

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Prozorske općine za 2019. godinu

 

 

1.       PREDMET JAVNOG POZIVA

Na osnovu Programa potrošnje sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-311/19, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine  za 2019. godinu.

2.       KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci, porodično gazdinstvo, preduzeća, zadruge i obrte) sa područja općine i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

3.       SREDSTVA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 

Sredstva za podršku poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune opšte i posebne uslove i to za;

a)      Animalna proizvodnja

1. Podrška proizvodnji mlijeka u sistemu otkupa i preradi, 0,10 KM/ litri,  najviše do 500,00 KM/mjesečno odnosno (5000 l. mlijeka) po korisniku,
2.  Podrška uzgoju rasplodne stoke ovce i koze, rasplodna grla za proširenje-remont stada i uzgoj osnovnog stada koji nisu u sistemu poticaja;
3. Proizvođači koji su u sistemu federalnog i kantonalnog poticaja, za rasplodna grla za proširenje-remont stada 5 KM/grlo,
4.  Proizvođači koji nisu u sistemu federalnog i kantonalnog poticaja, za osnovno stado                10 KM/grlo.
5. Podrška uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka, 150,00 KM/ grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do 3 000,00 KM
6.  Podrška uzgoju u sistemu krava- tele, 150,00 KM /grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do              3 000,00 KM.

b)      Biljna proizvodnja

1.       Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 150,00 KM/dulumu, minimalna proizvodnja pola duluma (500 m²),
2.       Proizvodnja voća-podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti, od 0,1-0,2 ha nasada, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive,
3.       Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM/dulum, najmanje za proizvodnju od 2 dn., najviše za proizvodnju 15 dn.

c)       Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj;

Sredstva za subvencionisanje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizovat će se kao novčana podrška po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja: investicije u poljoprivredno preduzeće, objekte, investicije u poljoprivredne mašine, opremu za biljnu i stočnu proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ulaganja u objekte i opremu za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda.
d) Ostale podrške razvoja poljoprivrede;

  1. Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
  2.  Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“
  3. Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
  4.  Posjete drugim sajmovima i studijska putovanja
  5. Podrška posebnim projektima udruženih i pojedinačnih poljoprivrednikaSuzbijanje zaraznih bolesti životinja

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizovat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog; poljoprivrednih udruženja i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.

4.       USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

Za učešće u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresovani proizvođači trebaju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:

Opšti uslovi 

a) Da je pravna osoba ili obrt valjano registrovan za rad u općini Prozor – Rama  – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
b) Da je pojedinac ili porodično gazdinstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i porodično gazdinstvo),
c) Da ostvaruje  proizvodnju na području Općine – dokaz: Izvod iz vlasničkog lista, izvod iz zemljišne knjige, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za porodično zemljište i objekte  odgovarajuća izjava (za sve aplikante na Javni poziv),
d) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (za potdršku; proizvodnji mlijeka, subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj, uzgoj ovaca i koza po osnovu federalnog poticaja, uzgoj u sistemu krava- tele),

Posebni uslovi

a) Animalna proizvodnja

1. Podrška proizvodnji mlijeka u sistemu otkupa i preradi 

Sredstva za podršku proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uslove za federalni poticaj u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2018. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2019. godinu.
a)      Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
b)      Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
c)      Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
d)      Kopija obrasca obračuna novčane podrške za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
e)       Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog kantonalnog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
f)       Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gazdinstva za preradu (klijent koji na gazdinstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).
g)      Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u zavisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja u skladu sa Federalnim Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gazdinstva, obrazac obračuna novčane podrške i obavijesti nadležnog kantonalnog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.

  2. Podrška uzgoju ovaca i koza

Sredstva za podršku uzgoju rasplodne stoke ovaca i koza, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, za uzgoj rasplodne stoke za proširenje-remont stada koji ostvarivaju federalni i kantonalni poticaj i za osnovno stado proizvođači koji nisu u sistemu poticaja;

a) Proizvođači koji su u sistemu federalnog kantonalnog poticaja, za rasplodna grla 5 KM/grlo, koji  uz zahtjev dostavljaju ;

– Dokaz da se ostvariva federalni i kantonalni poticaj za proizvodnju ovaca i koza i u uzgoju imaju minimalno 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza starijih od jedne godine u vrijeme izrade zapisnika. Dokazi se uzimaju obzir podaci iz evidencije službe da je poslan  Z-1 obrazac za ostvarivanje federalnog poticaja,
– Dokaz o broju uzgoja rasplodne stoke ovce i koze, kopija zapisnika kantonalne komisije o utvrđenom brojnom stanju životinja i ispunjenju uslova za ostvarivanje poticaja,
–  Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze), koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
– Upis u RPG i RK

b)  Proizvođači koji nisu u sistemu federalnog i kantonalnog poticaja ostvaruju novčanu podršku                10 KM/grlo, osnovnog stada, koji u uzgoju imaju maksimalno 50 ovaca, odnosno maksimalno 25 koza,
a koji uz zahtjev dostavljaju;

– Da ne ostvaruju federalni i kantonalni poticaj za uzgoj ovaca i koza, provjerava se u evidenciji nadležne Službe-Odsjeka,
– Dokaz o broju uzgoja ovca i koza, zapisnika općinske službe o utvrđenom brojnom stanju i da se ne radi o grlima na koje se već ostvaruje poticaj.
– Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju ovaca i koza sa kompletnom dokumentacijom od 1.08. – 14.10.2019. godine.

3. Podrška uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka

Sredstva za podršku proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sistemu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 150,00 KM godišnje po grlu, maksimalno do 20 grla.
a)      Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
b)      Ugovor o saradnji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sistemu otkupa mlijeka i Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušnih markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
c)       Proizvodnja i prerada mlijeka u domaćinstvu; Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušnih markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 2.12.2019. godine.

4. Podrška uzgoju u sistemu krava- tele, 

Sredstva za podršku uzgoju u sistemu krava- tele, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, u visini od 150,00 KM godišnje po grlu/osnovno stado, maksimalno do 20 grla.
a)  Dokaz o broju grla i da su grla označena (stočni pasoši),
b)  Izjavu klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušnih markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
c)  Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju u sistemu krava tele sa kompletnom dokumentacijom do 2.12. 2019. godine.

b)     Biljna proizvodnja

1.       Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka

– Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka-češnjaka,
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 3.06.2019. godine.

2.       Proizvodnja voća–podizanje novih nasada šljive auhtotonih ili drugih sorti;

Podrška podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti realizovat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2019. godine, Projekt revitalizacija voćnjaka šljive.

3.       Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)

Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju( jesenska sjetva 2018 i proljetna sjetva 2019) i zasije na površini najmanje 2,0 dn., maksimalna proizvodnja 15 dn.
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
– Da je proizvodnja namjenjena za proizvodnju zrna, žetva za vlastite potrebe ili za prodaju, dostavlja se Izjava proizvođača.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 3.06.2019. godine, a proizvodnja heljde do 1.07.2019. godine.

Nadležna služba na osnovu podnesenog zahtjeva, napravit će uvid na terenu o činjeničnom stanju, sastaviti zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova, površinu zasada, broju grla, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku.
Nakon razmatranja svih zaprimljenih zahtjeva, donosi se odluka o odobravanju zahtjeva, obračunska lista za isplatu novčane podrške klijentima po vrstama proizvodnje. 
c)       Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj

Sredstva za subvencionisanje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizovat će se kao novčana podrška po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja:  Investicije u poljoprivredno gazdinstvo-objekte, investicije u poljoprivredne mašine za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku osnovnog stada i proširenje stada, ulaganja u objekte i opremu za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda i ostala ulaganja u poljoprivredu za koje nadležna Služba ocijeni da doprinose razvoju poljoprivrede i zapošljavanju.
Proizvođači koji obavljaju ili planiraju poljoprivrednu  proizvodnju,te planiraju svoj poslovni plan realizovati kroz izgradnju, sanaciju i proširenje poljoprivrednog objekata, nabavku radnih mašina, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada, ulaganja objekte i opremu za preradu  ili druga ulaganja za poljoprivrednu proizvodnju, podnose zahtjev sa obrazloženjem i priložu dokaze o ulaganju. Komisija za provođenje javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti uviđaj stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.
Uz dokazivanje opštih uslova, podnosilac zahtjeva će dostaviti:
–          Prijavu na prijavnom obrascu sa Poslovnim planom,
–          Dokaz o ulaganju iz 2019 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)

Komisija zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku saglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupovini ili radovima, upis u RPG i RK i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane komisije.
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 02.12. 2019. godine.

5.       PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za podršku poljoprivrednoj proizvodni za 2019.godinu.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Uposlenici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gazdinstvu, sastaviti zapisnik o ispunjavanju posebnih uslova i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva. Potrebni  obrazac zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije Općine Prozor – Rama, ul. Kralja Tomislava bb. svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552

 

PRIJAVNI_OBRAZAC-_POSLOVNI_PLAN1

Obrazac_zahtjeva_za_poticaj

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!