JAVNI POZIV: Usklađivanje redova vožnje autobuskih linija na području naše Općine

Temeljem člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 28/06 i 2/10), člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) (u daljem tekstu: Pravilnik) i Odluke Načelnika Općine Prozor – Rama  broj: 01/1-29- 1770/19 od 14.06.2019.god.

OBAVJEŠTAVA
i javno poziva zainteresovane prijevoznike

Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom za usklađivanje redova vožnje autobuskih linija na području naše Općine za 2019. i naredne godine. Pozivaju se zainteresirani prijevoznici koji žele predložiti red ili redove vožnje za postupak usklađivanja općinskih autobuskih redova vožnje, da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak usklađivanja.

Uz zahtjev za usklađivanje redova vožnje, prijevoznik je obvezan dostaviti:

Red vožnje kojim učestuje na postupku usklađivanja i to: 

 1.  u pisanom obliku (po tri primjerka), potpisano i ovjereno od strane prijevoznika, i
 2. u elektronskom obliku u programu za obradu tablica (MS WORD, MS EXCEL, i sl…), snimljenom na CD-u, DVD-u ili USB stiku.

Uz svaki red vožnje dostaviti: 

 • itinerer linije prikazan što je moguće detaljnije, jasnije i krupnije na stranici formata A4 – po dva primjerka;
 • cijenovnik za liniju – po dva primjerka.

2. Dokaze za učestovanje prijevoznika na postupku usklađivanja redova vožnje iz članka 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:

 1. Ovjerenu kopiju važeće licence “A” za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika ili potvrdu nadležnog kantonalnog organa koji izdaje licence;
 2.  Izvod iz sudskog registra sa spiskom registrovanih djelatnosti, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva;
 3. Ovjerene kopije Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj) i Uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj);
 4. Uvjerenje izdato od nadležne ispostave Porezne uprave o izmirenim obavezama po osnovu plaćanja javnih prihoda,- original. Datum do kojeg su izmireni javni prihodi ne može biti stariji od 90 o dana u odnosu na dan objave oglasa za podnošenje dokumentacije u “Narodnim novinama HNK”; (Prijevoznik koji učestuje na postupku usklađivanja obavezan je dostaviti navedeno uvjerenje iako će komisija po službenoj dužnosti zatražiti od nadležne porezne uprave podatak o urednom izmirivanju obveza);
 5. Uvjerenje izdato od nadležne ispostave uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obvezama po osnovu plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV)- original. Datum do kojeg su izmireni indirektni porezi ne može biti stariji od 90 dana u odnosu na dan objave oglasa za podnošenje dokumentacije u “Narodnim novinama HNK”; (Prijevoznik koji učestuje na postupku usklađivanja obavezan je dostaviti navedeno uvjerenje iako će komisija po službenoj dužnosti zatražiti od uprave za indirektno oporezivanje podatak o urednom izmirivanju obveza);
 6. Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane nadležne porezne uprave, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u “Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona“; 
 7. Ovjerenu kopiju važećeg rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za sve autobuse koje posjeduje u vlasništvu; 
 8. Ovjerenu kopiju važećeg zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo – autobus; 
 9. Dokaz o uplati za troškove postupka usklađivanja, ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red vožnje, iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Rješenjem ministra Ministarstva prometa i veza HNK o visini uplate za postupak usklađivanja redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama broj 08-01-29-1531/16 od 14.06.2016. godine. Predmetno rješenje će biti sastavni dio materijala za usklađivanje. Uplata se vrši na račun Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, otvoren kod Unicredit banke d.d. Mostar – žiro račun broj: 3380002200005953; vrsta prihoda: 722121; budžetska organizacija: 2401001;
 10. Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji, pored drugih elemenata ugovora, obavezno sadrži sljedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanata, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način stjecanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od tijela nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za usklađivanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika;
 11. Popunjen Spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata.

3. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja redova vožnje moraju biti urađeni na propisanim obrascima i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usklađeni sa Udaljenostima i minimalnim vremenima vožnje koji se primjenjuje za usklađivanje redova vožnje na području Općine, objavljenim u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje udaljenosti i minimalnih vremena vožnje („Službene novine Federacije BiH“, broj 91/14) i („Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj: 2/14).
4. Dokazi za učestovanje na postupku usklađivanja predaju se za svakog prijevoznika koji je upisan na red vožnje, osim u slučaju da kooperant ima poseban zahtjev sa propisanom dokumentacijom.
5. Materijali za usklađivanje redova vožnje mogu se preuzeti u prostorijama Općine, Kralja Tomislava bb, Prozor, od strane opunomoćene osobe prijevoznika, uz podnesen zahtjev za preuzimanje materijala za usklađivanje.
6. Zahtjev sa redovima vožnje i dokumentacijom za postupak usklađivanja se dostavlja u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti ili kutiji na kojoj je obavezno naznačeno: „POSTUPAK USKLAĐIVANJA – otvara Povjerenstvo“, lično na Protokol Općine  ili putem pošte na adresu:  Općina Prozor – Rama. Kralja Tomislava bb,  88440 Prozor 
7. Zahtjev za usklađivanje redova vožnje sa navedenom i propisanom dokumentacijom prijevoznik je dužan dostaviti Općini najkasnije u roku od 30 dana računajući od narednog dana od dana objave ovog oglasa na općinskoj oglasnoj tabli i općinskoj web stranici.
8. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani i neće biti uvršteni u postupak usklađivanja redova vožnje.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!