Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme – Javni prijevoz d.o.o.

Broj: 03-29/18

Datum: 27.09.2018.godine

 

Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15), člana 24. Odluke o osnivanju “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, broj: OPU-IP 300/2017 od 29.09.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 02-28/18 od 26.09.2018. godine, direktor Javnog preduzeća “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama r a s p i s u j e:

 

JAVNI KONKURS ZA

PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

Objavljuje se Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u okviru Javnog preduzeća “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, na radna mjesta kako slijedi:

I Radna mjesta:

Vozač autobusa……………………………6 izvršilaca

II Opis poslova

 • Prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom saobraćaju;
 • Vodi putne naloge, prati potrošnju goriva;
 • Uredno vodi kontrolni list, izdaje i kontroliše vozne karte pri ulasku putnika u autobus;
 • Čišćenje, pranje vozila i pripreme vozila prije polaska na liniju;
 • Brine se o obezbjeđenju  potrebnog alata na vozilu, pomoćne opreme ,dužan je da kontrolnoj  službi  uredeno i pristojno omogućiti  kontrolu  voznih karata;
 • Vodi računa o isteku šestomjesečnog  i godišnjeg tehničkog pregleda  i registraciji vozila

Obavezan je uredno, savjesno blagovremeno i kvalitetno  obavljati poslove na koje je raspoređen, a zavisno od potreba procesa rada obavljat će i druge poslove po nalogu direktora .

 

III Opći uslovi

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života;
 • Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 • Da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.

IV Posebni uslovi

 • Najmanje srednja stručna sprema- vozač motornih vozila, ili srednja stručna sprema IV. ili III. stepena (SSS; VKV ili KV);
 • Najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva;
 • Položen državni ispit za vozače motornih vozila;
 • Vozačka dozvola D kategorije;
 • Probni rad u trajanju od 3 mjeseca;
 • Posjedovanje komunikacijskih sposobnosti i pozitivnih ranih navika.

V Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili  CIPS-ova lična karta;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Dokaz o stručnoj spremi;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Ovjerena izjava kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
 8. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca).

 

 

VI Razmatranje prijava, intervju, rang lista

Komisija za provođenje konkursne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva, u roku od 7 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor Društva, a isti će biti na probnom radu u trajanju od 3 mjeseca, sa početkom probnog rada u skladu sa potrebama Društva.

 

VII Podnošenje prijava

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.              Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas. Konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Dnevnom listu” Mostar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično, ili poštom na adresu:

JP “JAVNI PRIJEVOZ” D.O.O. PROZOR-RAMA

Ulica Kralja Tomislava bb

88440 Prozor ( Poštanski pretinac br.5.)

s naznakom:

“Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme”- NE OTVARATI

 

 

DIREKTOR:

Muamer Kukić

158 thoughts on “Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme – Javni prijevoz d.o.o.

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!